Av Kristin Moksnes Husby, lege, ph.d., Alderspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Forskningsgruppe Smerte og Palliasjon, NTNU, Trondheim Opioider er mye brukt i smertebehandling av kreftsmerter og i noe grad ved ikke-maligne kroniske smerter. Som basis brukes WHOs smertetrapp for titrering av smertestillende. Morfin er fortsatt anbefalt som førstevalg av opioider på bakgrunn av kjennskap, tilgjengelighet og ...

Av Alv A. Dahl, forskningsrådgiver, professor, dr.med., Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet  Som kjent rammer brystkreft 10 % av norske kvinner, og årlig diagnostiseres knapt 3.000 nye tilfeller, mens nærmere 700 kvinner årlig dør av sykdommen. De aller fleste (92 %) er i stadium I og II når de diagnostiseres med ...

Av Morten Vinje, dr.med., spesialist i anestesiologi, Nordisk spesialist i smertemedisin, Smerteklinikken ANS, Majorstuhuset, Oslo   Kroniske ikke-maligne smerter er et betydelig problem både for den enkelte pasient og for samfunnet. Vi har tall både fra Europa og USA som viser omfanget av dette meget store medisinske og samfunnsøkonomiske problemet.  Det finnes en stor pan-europeisk ...

Av Dr. Olav Nielssen, St. Vincents Hospital, Sydney Av Dr. Matthew Store, Prince of Wales Hospital, Sydney Farlighet og psykisk sykdom er et vanskelig tema, fordi bildet av psykisk syke som farlige og uforutsigelige forsterker den stigmatiseringen personer med alvorlige psykiske lidelser opplever. Et overveldende flertall av mennesker med psykiske sykdommer vil aldri bli voldelige, ...

Av Rune Johansen, lege, spesialistpraksis i psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri, Oslo De siste årene har det skjedd et skifte i forståelsen av sammenhengen mellom følelser og kropp. Begrepet ”sjel” er ikke bare religiøst, men kan også tjene som et bilde i teorier om bevissthet og følelser, og i teorier om hvordan disse er forankret i fysiologi ...

Av Bjørn Rishovd Rund, forskningsdirektør/professor, dr. philos., spesialist i klinisk psykologi, Vestre Viken HF/Universitetet i Oslo Bruk av tvang kan ut fra juridiske og sikkerhetsmessige betraktninger være helt riktig. Men alle som har med pasienter å gjøre i slike situasjoner, må allikevel huske på at for han/henne kan det oppleves som uriktig, urettferdig, krenkende eller ...

Av Erik Johnsen, spesialist i psykiatri, overlege, førsteamanuensis, PhD., Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssykehus & Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen Pasienter med schizofreni og lignende psykoselidelser har en betydelig oversykelighet og overdødelighet som resulterer i 20-25 års kortere forventet levealder enn hos normalbefolkningen.1 Selv om pasientgruppen har mange ganger økt risiko for død av ...

Av Sissel Berge Helverschou, ph.d., psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus Som befolkningen for øvrig kan mennesker med autisme* utvikle psykiske lidelser som angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer.1,2 Tidligere ble tegn på psykisk lidelse i denne gruppen ofte oversett eller attribuert til grunnlidelsen.1,2,3,4,5,6 For mange har resultatet vært ...

Av Linn Fikke I løpet av de siste 10-20 årene har det blitt satt økt fokus på ikke-suicidal selvskading hos ungdom. Ikke-suicidal selvskading innebærer at en direkte ødelegger eller endrer kroppsvev med vilje, men uten å ha en bevisst intensjon om å begå suicid.1,2 Så mange som 14-23 % av ungdom i befolkningsutvalg rapporterer at ...

Av Asgeir Mamen, førsteamanuensis, Høgskolen i Sogn og Fjordane Rusmisbruk opptrer ofte sammen med psykiatriske diagnoser som depresjon og angst. I noen tilfeller er det rusmisbruket som er det primære, i andre tilfeller er rusmisbruket en konsekvens av den mentale tilstanden (sekundære diagnoser). Fysisk aktivitet er en enkel og billig måte å behandle på og ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus