Av Thomas Roger Schopf, forsker, ph.d., Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge   Bakgrunnen for studien er den økte interessen man har sett de senere år for å utvikle nye konsept for etterutdanning og veiledning av helsepersonell.1 På nasjonalt plan fremhever samhandlingsreformen og spesialisthelsetjenesteloven behovet for veiledning av primærleger.2,3 I internasjonal forskningslitteratur finner ...

Av Dag Aandahl, Spes. Hud- og veneriske sykdommer, Hønefoss hudlegekontor   Effektiv, reproduserbar og godt kosmetisk resultat har resultert i at fotodynamisk behandling (PDT) i dag er en helt sentral del av min hverdag som hudlege. Jeg lurer noen ganger på om nettopp effektiviteten, i en videre forstand, fortrenger andre behandlingsalternativer. Behandlingen av tilstander som ...

Av Vibeke Andersen, professor, overlege, ph.d., spesiallege i internmedisin og medisinsk gastroenterologi, Molekylær Diagnostisk og Klinisk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland De mest kompliserte former av psoriasis behandles med biologisk behandling, der adalimumab (Humira), etanercept (Enbrel) og infliximab (Remicade) er antistoffer rettet mot tumor-nekrosis faktor-α (TNF-α), såkalte anti-TNF-preparater. Behandling med anti-TNF er særdeles effektivt, men 30-50% av ...

Av Jose Hernán Alfonso, LIS lege arbeidsmedisin, stipendiat, Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Jan-Øivind Holm, overlege, førsteamanuensis, Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Huden har med sine to kvadratmeter en stor kontaktflate, og faktorer i arbeidsmiljøet, som kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer, ...

Av Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Stevens Johnson Syndrom (SJS) og Toksisk Epidermal Nekrolyse (TEN) er livstruende sykdommer karakterisert av hudløsning utløst av immunreaksjoner. For mange utvikler sykdommen seg til en systemsykdom med affeksjon av endotel i luftveier, mage/tarm og urinveier, med fare for multiorgansvikt. Tilstanden blir betraktet som et continium hvor SJS-pasientene ...

Sol er sunt

Dermatologi | BestPractice | kl. 11:11 | ,

Av Johan Moan, professor, ph.d., Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Asta Juzeniene, forsker, ph.d., Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF Menneskenes vugge sto i Afrika, nær ekvatorialområdene, der solstrålingen er sterk. Kanskje allerede for syv millioner år siden begynte våre forfedre ...

Av Magne Rekvig, lege, forsker, Gastromedisinsk seksjon, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet Antistoffer mot Tumor Necrose Faktor-α (anti-TNF-medikamenter) brukes i behandlingen av inflammatoriske tarmsykdommer så vel som reumatiske sykdommer. Behandlingen hemmer proinflammatoriske signalkaskader i immunforsvaret. Dosering av medikamentene har i stor grad vært basert på pasientens vekt, men i de senere årene har ...

LIS-avtaler 2014

Dermatologi | BestPractice | kl. 11:11 | ,,

Av Torfinn Aanes, adm. leder, LIS Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, LIS I denne artikkelen redegjør vi for LIS-avtaler i perioden 1.2.2014 – 28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. De reviderte anbefalingene inneholder RoActemra subkutan formulering, ny indikasjon for Enbrel, ikke radiografisk aksial spondylartritt og Humira for juvenil ...

Av Tore K. Kvien, professor, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Jørgen Jahnsen, professor, Avdeling for fordøyelsessykdommer, Akershus universitetssykehus, Lørenskog Cato Mørk, professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim og Akershus hudlegesenter, Lørenskog TNF-α-hemmere er en viktig del av behandlingstilbudet for mennesker med aktiv sykdom innenfor både revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. ...

Av Robert Gniadecki, professor, overlege, dr.med., Dermatologisk avdeling, Bispebjerg Hospital Vi har påvist at den primere årsaken til seponering av langtidsvarende biologisk behandling av psoriasis er gradvis tap av effekt, hvilket er bekreftet av flere studier.1,2,3 Det betyr at den gjennomsnittlige overlevelse av et biologisk legemiddel ved behandling av psoriasis er 47 måneder, og i ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver