Av Anne Marit Sponaas, forsker, Institutt for Kreftforskning og Molekylær Medisin, NTNU, Trondheim Behandlingen av cancer med immunterapi har fått meget lovende omtale i både faglitteraturen og offentlig presse den senere tid. Behandlingen av uhelbredelige kreftsykdommer, som blant annet metastatisk malignt melanom og NSCLC, med humanisert antistoff mot checkpoint-molekyler som anti-PD1 har gitt meget lovende ...

Av Geir Slupphaug, professor, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU, Trondheim Melfalan var et av de første cytostatika som ble tatt i bruk innen kreftbehandling, og har vært standard i kombinasjonsbehandling av myelomatose (multiple myeloma, MM) i mer enn 50 år.1 Nye agens, slik som bortezomib og lenalidomid, har forlenget den gjennomsnittlige levetiden ved MM ...

Av Kristin Greve-Isdahl Mohn, Influensa senteret, Klinisk Institutt 2, Universitet i Bergen Rebecca Jane Cox, Influensa senteret, Klinisk Institutt 2, Universitet i Bergen,  Forsknings og utviklingsavdeling, Haukland Universitets sykehus, Bergen, Jebsen senter for Influensa vaksine forskning, Universitetet i Bergen   Influensa er en akutt innsettende øvre luftveissykdom, og forårsakes av influensavirus type A, B eller ...

Av Hans J. Overgaard, ph.d., Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås   Overføring av malaria på øya Bioko i Sentral-Afrika er blant den høyeste i hele Afrika. Årsaken til dette er den høye tettheten av malariainfiserte mygg. I 2009 jobbet jeg som Medical Entomology Officer i malariakontrollprogrammet på Bioko, ...

Av Cecilie Hagemann, overlege, ph.d., Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) kan overføres under en voldtekt. Noen pasienter kontakter helsevesenet etter voldtekt fordi de frykter at de kan ha blitt påført en slik infeksjon ved overgrepet. Mange land har etablert spesialiserte helsetjenester for ofre for seksuelle overgrep ...

Av Lill Trogstad, lege, ph.d., Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo  Siri Eldevik Håberg, lege, ph.d., Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Det er fortsatt mangelfull kunnskap om konsekvenser av influensainfeksjon og vaksinasjon hos gravide kvinner. Spesielt er det vanskelig å gjøre gode studier på effekter av infeksjon og vaksinasjon i første trimester. Gravide og kvinner som nylig har født har ...

Av Åse Berg, overlege, ph.d., Infeksjonsmedisinsk seksjon, Stavanger Universitetssykehus Humant Immunsviktvirus (HIV) 1 og Plasmodium falciparum malaria er blant de hyppigste dødsårsaker i sub-Sahara Afrika med henholdsvis 1,47 million og 1,13 millioner dødsfall i 2010.1,2 Mosambik har en av de høyeste forekomstene i verden av begge infeksjoner samtidig, med generell HIV prevalens på 11,5%, og ...

Av Anne Ma Dyrhol-Riise, professor, overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Institutt for klinisk medisin og K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning, Universitetet i Oslo Globalt utgjør resistent tuberkulose (TB) en stor trussel. Totalt utgjør ”multidrug-resistent tuberkulose” (MDR-TB) 5% av alle TB tilfeller hvor hovedbyrden finnes i India, Kina og tidligere Sovjetunionen (figur 1). Hos tidligere behandlede personer ...

Av Johan Holst, seniorforsker, Divisjon for smittevern, Nasjonal folkehelseinstitutt, Oslo Jann Storsæter, overlege, Divisjon for smittevern, Nasjonal folkehelseinstitutt, Oslo Lisbeth Meyer Næss, seniorforsker, Divisjon for smittevern, Nasjonal folkehelseinstitutt, Oslo Meningokokksykdom forekommer som meningitt, sepsis eller begge deler og er forårsaket av den Gram-negative diplokokken Neisseria meningitidis. Vanligvis er dette en relativt sjelden, men fryktet sykdom ...

Av Øyunn Holen, Lege i spesialisering innen infeksjonsmedisin, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ahus Rundt 50-100 millioner mennesker blir syke av dengue årlig, og 40% av verdens befolkning lever i områder med risiko for smitte. Det er ingen spesifikk behandling mot viruset, men en mulig vaksine er nå under utvikling.1 Denguefeber forårsakes et flavovirus som smitter via Aedes-mygg ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus