SAMMENDRAG På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap, og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen. I studien fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) var målet å studere sammenhengen mellom kondisjon, angstsymptomer og symptomer på depresjon ved bruk av både tverrsnitt- og prospektivt design. Kondisjon har sammenheng ...

SAMMENDRAG Angst og depresjon er de vanligste psykiske lidelser hos barn og unge. Engstelige og deprimerte barn uten diagnose blir også rammet av disse vanskene. Forebygging er viktig å forhindre utvikling av disse symptomene. Mestrende barn er et tiltak som har redusert symptomer på angst og depresjon hos barn. Angst og depresjon (internaliserende vansker) er ...

De fleste tilfeller av brystkreft og eggstokkreft er sporadiske, men ca. 2 % av brystkrefttilfellene og 15-20 % av tilfellene med eggstokkreft skyldes en nedarvet genfeil i BRCA1- eller BRCA 2-genet.1 Genfeil i et av BRCA-genene er assosiert med betydelig økt risiko for bryst- og/eller eggstokkreft. Som et risikoreduserende tiltak anbefales kvinner med BRCA-genfeil å ...

Angst, depresjon, traumerelaterte vansker og atferdsproblemer utgjør ca. 60 % av de vanligste årsakene til at barn og unge mellom 0-18 år henvises til psykisk helsevern i Norge.1 Videre vet vi at komorbiditet i denne aldersgruppen er vanlig, og at så mye som 40 % av unge som lider av én type mental lidelse også ...

Pasienter med kroniske ryggsmerter rapporterer hyppig om andre plager i tillegg. Pågående mentale lidelser er hyppigst rapportert, med en prevalens på opptil 65 prosent av pasientene.1 Dårlig regulert Hypotalamus-hypofyse-binyrebarkakse (HPA) har vært foreslått som en underliggende årsak til mentale lidelser som depresjon og angst,2,3 og som underliggende faktor i utviklingen av akutte og kroniske ryggsmerter.4 ...

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig kronisk lidelse i befolkningen, som kjennetegnes av magesmerter, endret avføringsmønster og oppblåsthet. Det er flere viktige mekanismer som antas å være involvert i dysreguleringen av hjerne- og tarmaksen hos IBS-pasientene. Blant disse er aktiveringen av tarmens immunsystem i interaksjon med tarmfloraen og aktivering av stressaksen, hypothalamus-hypofyse- binyre (HPA)-aksen, med ...

Av Roger Hagen, førsteamanuensis, ph. d., psykologspesialist, Psykologisk institutt, NTNU Basert på ulike epidemiologiske studier fremtrer komorbiditet som en regel heller enn unntaket når det gjelder forekomst av psykiske lidelser. Det at pasientene har flere samtidige lidelser utover hoveddiagnosen, benevnes som komorbiditet i faglitteraturen. Samtidige psykiske lidelser er hyppig forekommende ved psykoselidelser, derfor bør komorbide ...

Av Sissel Berge Helverschou, ph.d., psykologspesialist, Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo universitetssykehus Som befolkningen for øvrig kan mennesker med autisme* utvikle psykiske lidelser som angst, depresjon, tvangslidelse og psykose i tillegg til sine grunnleggende problemer.1,2 Tidligere ble tegn på psykisk lidelse i denne gruppen ofte oversett eller attribuert til grunnlidelsen.1,2,3,4,5,6 For mange har resultatet vært ...

Av Einar Leikanger, psykologspesialist, BUP, Volda sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF, Stipendiat i klinisk medisin, NTNU Trondheim I tillegg til å ha en svært viktig adaptiv funksjon er angst nå regnet som det vanligste helseproblemet for barn og unge i vestlige kulturer.1 En rekke studier har vist at fryktobjekter så vel som typer av ...

Av Lise Tuset Gustad, fagutviklings og forskningssykepleier, medisinsk klinikk, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF, doktorgradsstipendiat, Institutt for Neuromedisin (NTNU), Trondheim Hjertesvikt ledsages ofte av symptomer på angst og depresjon, noe som forverrer prognosen ved hjertesvikt.1-4 Noen få studier med selekterte utvalg har antydet at symptomer på depresjon5-8 og angst6 også kan utgjøre behandlingsbare risikofaktorer for ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon