Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området, så er det to studier som Arne Berg, overlege, ph.d., Onkologisk Avdeling, Drammen Sykehus, fant av stor interesse. De peker frem mot at man kan ta noen mer relevante kliniske valg i forhold til prostatakreft. Se oppsummeringen her. ...

Ved behandling av pasienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft med atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi fen 29% redusert risiko for sykdomsforverring eller død (PFS), sammenlignet med standardbehandlingen. Etter 12 måneder var PFS-raten 24,7% for pasienter som ble behandlet med atezolizumab pluss kjemoterapi vs. 12% blant pasienter som alene mottok kjemoterapi. Hør her i denne MEDtalk professor Robert M. Jotte, MD, PhD, Vanderbilt University Nashville, fremlegge ...

En responsrate på 50% for pasienter med kjemoterapi-refraktær Merkelcelle karsinom var et mye overraskende resultat for professor Paul Nghiem, da han fikk presentert ”real world data”. Klikk og hør og om du er enig. ...

Oliver Sartor, professor, Medical Director, Tulane Cancer Center, gjør opp status for hvor langt målrettet behandling av prostatacancer er i dag. Selvom det fortsatt er mange spørsmål å besvare, er det et område hvor man kan forvente flere nye interessante resultater. ...

Der er i dag flere muligheter for individuell justering av  behandlingen av HER2 positiv brystkreft. I denne  MEDtalk redegjør Mariana Chavez-MacGregor, The University of Texas, for de kliniske fordelene i forhold til bivirkningsrisikoen og omkostninger, samt høyrisiko pasienter som kan ha behov for en oppjustert behandlingsinnsats. ...

Dendrittisk cellevaksine etterfulgt av cellegiftbehandling gir en betydelig lengere progresjonsfri overlevelse på 6 måneder sammenlignet med vaksine etterfulgt av kjemoterapi. Dette er ifølge overlege Olesya Solheim ved Radiumhospitalet et viktig funn og vil være fremtidig behandling av norske pasienter med ovarialcancer, da vaksinen lages på Radiumhospitalet. ...

Denne kombinasjonen viste en responsgrad på 46% og økt behandlingstid på 7,5 måneder. Hør hva onkolog Alice Shaw ved Massachusetts General Hospital Cancer Center forteller om JAVELIN Lung 101 studien i denne ...

Immunterapi med nivolumab eller pembrolizumab gir god respons hos 40% av pasientene med metastatisk sykdom. Kombinasjonsbehandling med ipilipumab og nivolumab bør vurderes til høyrisiko pasienter. Effekten er god selv om kombinasjonen er toksisk. Hør mer om kombinasjonsbehandling i denne MEDtalk med professor John Haanen,  Head of Division of Medical Oncology, The Netherlands Cancer ...

Immunterapi til denne gruppen pasienter vil endre praksis forteller professor Paul Nghiem. ...

Tidligere er positive overlevelsesdata for atezolizumab i lungekreft presentert, og nå vises at PD-L1-hemmeren og kjemoterapi/ bevacizumab ikke påvirker livskvaliteten til pasientene negativt. Den andre studien viser kombinasjonen ipilimab/nivolumab har gunstigere livskvalitetsprofil sammenlignet med platinumbasert regime hos NSCLC-pasienter med høy tumorburde. De to studiene er IMpower150 og CHECKMATE 227. ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus