Nye data peger frem mod en mere individuel vurdering af den enkelte patients prognose i forhold til valg af ...

Insidensen av venøs tromboemboli hos innlagte pasienter med aktiv cancer er omkring syv ganger høyere enn hos tilsvarende pasienter, som ikke har cancer – og medfører en betydelig forverring av prognosen. På ASH 2017 presenterte Annie Young data, som viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reduserer risikoen for dyp venetrombose.   ...

Behandlingen av KLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheter hvor det nå også er mulig å bruke PI3K- og BCL2-hemmere. Selvom det har skjedd store fremskritt, så er det fortsatt behov for at flere pasienter kan oppnå vedvarende remisjon. Rebecca Valentin forteller her, hvordan nye metoder gjør cellene mere følsomme for behandling ...

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivolumab i CheckMate 2015-studien. Studien viser at en med fordel kan fortsette behandlingen på tross av progresjon. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed utsette tidspunktet for bytte av behandling til et annet preparat i opptil ni måneder.   ...

Imponerende data om KLL og KML

ASH 2017 | BestPractice | kl. 10:57 |

På flere sesjoner ble det presentert nye imponerende resultater for behandling av KLL og KML, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, avdelingssjef for blodsykdommer ved St Olavs Universitssykehus i Trondheim.I denne MEDtalk forteller han om hvilke resultater som har gjort mest inntrykk.   ...

Ny behandling av kuldeagglutinin-syndrom er nå en mulighet, ifølge Henrik Hjorth-Hansen, for pasienter som ikke responderer tilstrekkelig ved rituximab-behandling. Det er også nytt fra den nordiske KML-studie gruppe om en igangsatt studie med pasienter, som for annen gang har fått seponert ...

Paradigmeskift for bruk av MRD

ASH 2017 | BestPractice | 12. des 2017 kl. 9:16 |

Minimal residual disease, MRD, var fokus ved flere interessante sesjoner ved årets ASH-konferanse i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering av hvordan bruken av MRD vil endre seg slik at behandlinger i fremtiden kan bli MRD-styrt.   ...

Varigheten av «Deep Molecular Response» er den viktigste faktoren for å vurdere tidspunktet for opphør av tyrosinkinasehemmer-behandling ved kronisk myelogen leukemi. I denne MEDtalken presenterer Susanne Saussele resultatene fra EURO-SKI ...

Oppsiktsvekkende resultater

ASH 2017 | BestPractice | kl. 9:10 |

Pasienter med avansert Hodgkin lymfom i stadium III eller IV kan med en ny kombinasjonsbehandling oppnå 25 % reduksjon i risiko for tilbakefall etter to år sammenlignet med standardbehandling. I forhold til behandling av pasienter med Mantle celle lymfom var det flere oppsiktsvekkende nye data ved ASH. Hør Martin Hutchings vurdering av de nye resultatene, ...

Styring av behandlingsrespons

ASH 2017 | BestPractice | kl. 9:03 |

Valg av førstelinjebehandling ved myelomatose, styring av behandlingsrespons ved hjelp av MRD samt nye behandlingsmuligheter med legemidler med andre virkningsmekanismer enn vi kjenner i dag er overordnet sett de tre elementene Fredrik Schjesvold, leder av Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, finner mest interessante ved årets ASH-konferanse. I denne MEDtalken kan du høre Fredrik Schjesvolds perspektiv ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus