Holdninger til cannabis er i endring både i Norge og internasjonalt, og bruk av cannabis anses som mindre farlig nå enn før.1 Dette, sammen med endringer i lovgivning i USA og andre steder, gjør at vi antagelig vil se en økning i bruk.2 At cannabis oftest inntas ved inhalasjon øker sannsynligheten for respiratoriske konsekvenser.3 Bruken ...

«Mulig alvorlig astma» – praktisk utredning

Fastleger | Lungemedisin | Kirsten Sidenius | 11. Jun 2019 kl. 9:31 |

Før man henviser eller behandler en pasient for alvorlig astma, er det helt essensielt å vurdere pasienten ut ifra utgangspunktet «mulig alvorlig astma». Dette gir mulighet til å få svar på hvorfor pasientens astma er ukontrollert, og om vedkommende har astma i det hele tatt. Hvis pasienten har astma, skal man vurdere om astmasykdommen er ...

Astma er den hyppigst forekommende ikke-smittsomme sykdommen blant barn og en av de mest utbredte kroniske sykdommer i verden.1 Grunnet den høye prevalensen foregår det mye forskning på astma. I epidemiologiske studier blir spørreskjema ofte brukt for å samle inn informasjon. Dette er en kostnads-effektiv og lettvint metode sammenlignet med kliniske undersøkelser. Men denne typen ...

Kan amming beskytte mot astma?

Fastleger | Lungemedisin | Ketil Størdal | 2. okt 2018 kl. 10:22 |

Amming har positive helseeffekter for både mor og barn. Først og fremst beskytter morsmelk mot infeksjoner de første måneder av livet, i perioden før barnets immunforsvar er modent. Om amming har betydning for astma hos barnet er usikkert, og svarene fra ulike studier spriker i stor grad. Her oppsummerer vi våre egne og noen nyere ...

Obstruktive lungesykdommer (OLS), som astma og KOLS, karakteriseres av kronisk inflammasjon i bronkialslimhinnen og redusert luftstrøm. Forståelsen av astma og KOLS som to ulike sykdommer er blitt utfordret, og betegnelsen astma-kols overlapp (AKO) er introdusert.1 Vi ønsket å finne forekomst av AKO i en stor norsk befolkningsundersøkelse i tillegg til å kartlegge livsstil og symptomer ...

Det har lenge vært kjent at det er en familiær økt risiko for allergi og astma. Dersom begge foreldre har allergi, har barna en 40-60 % risiko for å få det samme. Dyreeksperimentelle studier tyder i tillegg på at immunologisk status hos foreldre, via epigenetiske mekanismer, kan påvirke helsestatus hos neste generasjon av individer. Bronkial ...

Barn med astma kan erfare at deres kroniske sykdom begrenser deltakelse i fysisk aktivitet.1,2 Tidligere forskning har imidlertid vist at det er en svak sammenheng mellom opplevd begrensning av fysisk aktivitet og objektive mål på bronkokonstriksjon indusert av intensiv fysisk aktivitet, det vil si anstrengelsesutløst bronkokonstriksjon.3-5 Litteraturen peker i retning av en kompleks kombinasjon av ...

Det er uavklart om en aktivering av mors immunsystem under en graviditet kan føre til astma hos barnet. Neopterin er en markør for Th1-immunrespons og dannes av makrofager når de stimuleres med cytokinet interferon-γ (IFN-γ).1 Neopterin-nivåer øker også ved oksidativt stress. Nivåene er høyere hos gravide enn ikke-gravide, og øker gjennom graviditeten.2 Enkelte studier viser ...

I yrkessammenheng kan eksponering for bioaerosoler (små luftbårne partikler som inneholder biologiske komponenter, som for eksempel virus, bakterier, allergener og endotoksin) i noen tilfeller være så høy at det gir en irriterende og/eller sensibiliserende effekter i luftveiene. Dette kan igjen føre til lungesykdommer som astma og bronkiolitt, organic dust toxic syndrome (ODTS) og hypersensitivitetspneumonitt (HP).1-3  ...

Obstruksjon av sentrale luftveier er en viktig årsak til anstrengelsesutløste inspiratoriske symptomer (Exercise induced inspiratory symptoms = EIIS) hos ellers friske personer. Symptomene blir ofte forvekslet med astma. Laryngoskopi utført under symptomutvikling ved økende fysisk anstrengelse er diagnostisk avgjørende, siden larynx spiller en sentral rolle i symptomatologien hos de fleste. Laryngoskopiske funn er viktig for ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon