Sykdomsbyrde ved atopisk dermatitt

Dermatologi | Bobby Zachariae | 9. okt 2019 kl. 3:02 |

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig lidelse med prevalens på opptil 20 % blant barn og 10 % blant voksne.1 Årsakene til denne kroniske inflammatoriske hudsykdommen er komplekse og enda ikke kartlagt fullt ut, men de omfatter med stor sannsynlighet arvelige så vel som miljømessige faktorer, som bidrar til dysregulering av immunsystemet, svekkelse av hudbarrieren ...

Atopisk dermatitt og hjerte- og karsykdommer

Dermatologi | Yuki Maria Fukuda Andersen | 7. Jun 2019 kl. 10:27 |

Atopisk dermatitt (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsykdom hos barn og voksne.1 I løpet av de siste tiårene har en rekke epidemiologiske og kliniske undersøkelser funnet en signifikant sammenheng mellom psoriasis – en annen inflammatorisk hudsykdom – og en rekke følgesykdommer, inkludert hjerte- og karsykdommer.2 De siste årene har enkelte  vitenskapelige studier vist at pasienter ...

Atopisk eksem er en kronisk kløende hudlidelse som oppstår i barndommen der 80-90 % av symptomene forsvinner ved 5-20 års alder. Livstidsprevalensen er i snitt 15-30 % blant barn og 2-10 % hos voksne, med høyest prevalens i Nord-Europa. AD deles gjerne opp i IgE-assosiert (extrinsic, true atopic eczema) og ikke-IgE-assosiert (intrinsic, non-atopic eczema). Det ...

Dermatologien står foran et paradigmeskifte vedrørende behandling av atopisk dermatitt. Vi har hatt 15 – 20 fantastisk spennende år med psoriasis hvor sykdomsmekanismer, følgesykdommer og ikke minst nye behandlingsmetoder har stått i sentrum. Den samme utviklingen er nå kommet til atopisk eksem, og vi vil de neste 10 årene se en rivende utvikling vedrørende nye ...

Det fins rikelig med studier om atopisk eksem/atopisk dermatitt (AD). Mange studier ser på den psykiske belastningen og den nedsatte livskvaliteten AD medfører for pasientene, og/eller for hele familien. De fleste studier fokuserer imidlertid på atopisk eksem hos barn, men mindre data finnes for voksne pasienter.1,2 Vi gjennomførte en stor multisenterstudie3 hvor vi inkluderte voksne ...

Komorbiditet betyr samsykelighet og beskriver tilstedeværelsen av mer enn én sykdomstilstand på samme tid. De ulike tilstandene kan enten være følgetilstander av hverandre, eller det kan være at to eller flere uavhengige tilstander dukker opp på samme tid. Eksem og komorbiditet Atopisk eksem er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom, men økt fokus på komorbide sykdommer reiser ...

Parallelt med at det foreligger en barrieredefekt kan patogenesen ved atopisk dermatitt (AD) langt på vei forklares ut fra at det foreligger påvirkning fra flere dysfunksjonelle cytokinakser. De ulike aksene med tilhørende cytokiner varierer på tvers av sykdommens stadium, alder og rase.  AD manifesterer seg således med ulike symptomer ved ulike aldre og hos mennesker ...

Dupilumab er et nytt biologisk legemiddel mot atopisk dermatitt, som er godkjent av både amerikanske helsemyndigheter, FDA og av EU. Dette er det første godkjente biologiske legemiddelet mot atopisk dermatitt. Dupilumab er et humant monoklonalt antistoff som blokkerer interleukin-4 og interleukin-13 fra Th2-celler. Legemiddelet hadde tidligere vist god effekt ved alvorlig astma og nasale polypper. ...

En lang rekke nye behandlingsalternativ for AD er i pipeline (figur 1 og 2). Disse retter seg mot å blokkere en spesifikk mekanisme innen immunsystemet. Det å blokkere et spesifikt kjemisk stoff innen signalveier som er sentrale i pathogenesen av AD, antas å være mer effektivt og mindre skadelig enn de preparatene vi tidligere benyttet, ...

Atopisk eksem (AE) er en kronisk/residiverende, kløende hudsykdom med tørr hud og eksem. Den forekommer ofte i familier med andre atopiske sykdommer som allergisk rhinitt, astma og matallergi. Sykdommen er genetisk betinget og påvirkes av flere miljøfaktorer. AE karakteriseres av en abnorm immunrespons med initial økt Th2-cellerespons og økt IgE-produksjon; økt produksjon av inflammatoriske mediatorer; ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon