Atopisk eksem (AE) eller atopisk dermatitis (AD)1 er en kronisk tilbakevendende inflammatorisk hudsykdom som ofte ses hos barn under 14 år. Sykdommen har en forekomst på 15-20 %3,4 og påvirker livskvaliteten til barna på en negativ måte.2 Det er et økende antall kliniske studier og systematiske oversiktsstudier som fokuserer på atopisk eksem.5 Atopisk eksem påvirkes ...

Atopisk eksem er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, som over de senere årtier er steget markant i forekomst, især i den vestlige verden.1 Atopisk eksem debuterer i omkring halvdelen af tilfældene før et-årsalderen, mens 95% af tilfældene forekommer i løbet af de første fem leveår.2 Sygdommens stigende hyppighed menes at kunne forklares ved et komplekst samspil ...

Ny kunnskap om sykdomsmekanismer utfordrer tidligere antagelser om at kløe og stigma er kilden til psykisk lidelse hos pasienter med hudlidelser. Inflammasjon i hud er forbundet med systemisk inflammasjon.1 Inflammatoriske prosesser kan påvirke hjernens funksjon, adferd og stemningsleier.2 Inflammasjon kan således være en av forbindelsene mellom sykdom i huden og psykisk lidelse.3 De fleste hudleger ...

Av Thomas Schopf, hudlege, Universitetssykehuset Nord-Norge Atopisk eksem er en kronisk kløende hudlidelse som særlig rammer barn. Livskvaliteten til barn med atopisk eksem har i studier vært like mye nedsatt som ved diabetes.1 Årsaksforholdene til atopisk eksem er sammensatt, men barrieredefekter og immunologiske avvik spiller trolig hovedrollen. Sykdommen kan ikke kureres, men bør kunne kontrolleres.2 ...

Av Melanie Rae Simpson, cand. med., stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   Torbjørn Øien, ph.d., førsteamanuensis, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet   Atopisk dermatitt (AD) og andre allergirelaterte sykdommer som astma og allergisk rhinokonjunktivitt (ARC) er blant de vanligste årsakene til kroniske sykdommer hos barn i Norge. Over hele ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma