Forekomsten av brystkreft varierer geografisk, og er høyere i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (heretter kalt høyforekomstland) enn i resten av verden (heretter kalt lavforekomstland).1 Norske registerbaserte studier har vist at innvandrere fra lavforekomstland har hatt lavere forekomst av brystkreft enn norskfødte kvinner,2 men vært yngre ved diagnose og hatt mer avansert sykdom.3 I ...

Utvikling av livskvalitetsspørreskjema for brystkreftpasienter

| Guro Lindviksmoen Astrup, | 25. Mar 2019 kl. 10:58 |

Pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measure, PROM) defineres som rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider.1  Det er relevant å bruke PROM i de fleste kliniske studier, blant annet til å vekte nytten av en behandling opp mot potensielle problemer som den påfører pasienten. Pålitelige pasientrapporterte data er viktig for ...

Androgenreseptoren (AR) er hyppig uttrykt i brystkreft.1,2 Uttrykk av AR har vært assosiert med bedre prognose,3 spesielt for pasienter med svulster som også uttrykker østrogenreseptor (ER).4,5 Trippel negative svulster (TNS) er negative for ER, progesteronreseptor (PR) og human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Blant pasienter med TNS har AR-positivitet vært assosiert med bedre prognose ...

Denne oversikten vil fokusere på effekter av aromatasehemmere på skjelettet, men Tamoxifen bør også nevnes i denne sammenheng. Aromatasehemmere (AI) (Aromasin, Anastrozole, Letrozole etc.) er nå primær behandling av postmenopausale kvinner etter operasjon for brystkreft. Behandlingen har vist klar reduksjon av risiko for residiv og mortalitet etter brystkreftdiagnosen. Behandlingen sikrer total suppresjon av østrogenproduksjon i ...

ICAM1 er uttrykt i trippel negative brystkreftceller og vev

| Kristin A Fenton | 6. Nov 2018 kl. 12:17 |

Brystkreft er en heterogen sykdom med store genetiske og kliniske ulikheter som påvirker overlevelse.1 Mikromiljøet i og omkring tumoren består av forskjellige typer av immunceller som interagerer med hverandre og med tumorcellene.2 Infiltrerende immunceller i brystkreft består ofte av forskjellige subpopulasjoner, og studier har vist at pasienter med tumor-assosierte lymfocytter har bedret overlevelse.3,4 Men det ...

Metaanalyser har konkludert med at trening er trygt for brystkreftpasienter. Det er rapportert få uønskede hendelser i forbindelse med trening, og trening har god effekt på fysisk form, reduserer fatigue og gir økt livskvalitet.1 Hele 80 % av alle studier som har undersøkt effekt av trening for kreftpasienter, er gjennomført med brystkreftpasienter,2 men det er ...

Brystkreft er den vanligste kreftformen som rammer kvinner, og tidligoppdagelse er viktig for god prognose.1 Hjørnestenen i diagnostisk utredning er mammografibilder av høy kvalitet hvor alt brystkjertelvevet er inkludert på bildene. Hvis man ser bort fra de apparattekniske aspektene i mammografiapparatene, er posisjonering og kompresjon av kvinnens/pasientens bryst de viktigste faktorene som påvirker bildekvaliteten. Radiografene ...

Fluor-deoxyglukose (FDG), et fluor-merket druesukker, er hjørnesteinen innen positronemisjonstomografi(PET)-avbildning. Kreftceller, men også makrofager og celler i hurtig deling, har stort sett meget høyt FDG-opptak. Funksjonell avbildning av FDG-opptak med PET viser sukkermetabolismen in vivo og er blitt et viktig bidrag til diagnostisk utredning innen flere medisinske grener, spesielt onkologi. Kreftceller har normalt et høyt glukose-opptak ...

Dagens og fremtidens helsetjenester bygger på to pilarer: Den aktive pasient og Det digitaliserte helsevesen.1-4 Den aktive pasienten har kunnskap om – og deltar i – beslutninger vedrørende egen helse. Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 har den aktive pasientrollen som et sentralt innsatsområde, blant annet ved å fremme tilgang til informasjon om helsetilstand, behandlingsmuligheter, mulige bivirkninger og ...

Genetisk testing for arvelig bryst- og eggstokkreft tilbys i økende grad til kvinner nylig diagnostisert med bryst- eller eggstokkreft. Gentesten kan avdekke om sykdommen skyldes en nedarvet mutasjon i ett av de to brystkreft-genene BRCA1 eller BRCA2 (BReast CAncer gene), og svaret kan videre ha betydning for valg av behandling. En bekymring ved å tilby ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma