Brystkreft er til tross for store fremskritt innen diagnostisering og behandling fortsatt ansvarlig for en stor del av kreftrelaterte dødsfall hos kvinner verden over. Opptil 29 % av den kvinnelige befolkningen i Europa vil potensielt bli diagnostisert med brystkreft, og mer enn 25 % av disse kvinnene forventes å dø som følge av sykdommen.1,2  Metastatisk ...

Ny kombinasjonsbehandling av trippel-negativ brystkreft viser så gode resultater i studien IMPassion130 at behandlingen nettopp ble godkjent av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Hovedforskeren bak studien anser allerede behandlingen som standard for PD-L1-positive pasienter. Pasienter med trippel-negativ brystkreft kan nå behandles med en ny kombinasjonsbehandling bestående av immunterapi og Tecentriq (atezolizumab) i kombinasjon med kjemoterapi (nab-paclitaxel). ...

Pembrolizumab kombinert med kjemoterapi som neoadjuvant behandling øker overlevelsen for pasienter med trippel-negativ brystkreft. Det viser resultater som nylig ble offentliggjort på ESMO 2019.  Studien er ledet av professor Peter Schmid fra Barts Cancer Institute. Ved den europeiske kreftkonferansen i Barcelona, ESMO 2019, presenterte han resultater fra fase III-studien KEYNOTE-522. KEYNOTE-522 er en RCT-studie som ...

Forekomsten av brystkreft varierer geografisk, og er høyere i Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (heretter kalt høyforekomstland) enn i resten av verden (heretter kalt lavforekomstland).1 Norske registerbaserte studier har vist at innvandrere fra lavforekomstland har hatt lavere forekomst av brystkreft enn norskfødte kvinner,2 men vært yngre ved diagnose og hatt mer avansert sykdom.3 I ...

Pasientrapporterte utfallsmål (Patient Reported Outcome Measure, PROM) defineres som rapportering om helsetilstand direkte fra pasienten uten fortolkning av helsepersonell eller studiemedarbeider.1  Det er relevant å bruke PROM i de fleste kliniske studier, blant annet til å vekte nytten av en behandling opp mot potensielle problemer som den påfører pasienten. Pålitelige pasientrapporterte data er viktig for ...

Androgenreseptoren (AR) er hyppig uttrykt i brystkreft.1,2 Uttrykk av AR har vært assosiert med bedre prognose,3 spesielt for pasienter med svulster som også uttrykker østrogenreseptor (ER).4,5 Trippel negative svulster (TNS) er negative for ER, progesteronreseptor (PR) og human epidermal growth factor receptor 2 (HER2). Blant pasienter med TNS har AR-positivitet vært assosiert med bedre prognose ...

Denne oversikten vil fokusere på effekter av aromatasehemmere på skjelettet, men Tamoxifen bør også nevnes i denne sammenheng. Aromatasehemmere (AI) (Aromasin, Anastrozole, Letrozole etc.) er nå primær behandling av postmenopausale kvinner etter operasjon for brystkreft. Behandlingen har vist klar reduksjon av risiko for residiv og mortalitet etter brystkreftdiagnosen. Behandlingen sikrer total suppresjon av østrogenproduksjon i ...

Brystkreft er en heterogen sykdom med store genetiske og kliniske ulikheter som påvirker overlevelse.1 Mikromiljøet i og omkring tumoren består av forskjellige typer av immunceller som interagerer med hverandre og med tumorcellene.2 Infiltrerende immunceller i brystkreft består ofte av forskjellige subpopulasjoner, og studier har vist at pasienter med tumor-assosierte lymfocytter har bedret overlevelse.3,4 Men det ...

Metaanalyser har konkludert med at trening er trygt for brystkreftpasienter. Det er rapportert få uønskede hendelser i forbindelse med trening, og trening har god effekt på fysisk form, reduserer fatigue og gir økt livskvalitet.1 Hele 80 % av alle studier som har undersøkt effekt av trening for kreftpasienter, er gjennomført med brystkreftpasienter,2 men det er ...

Brystkreft er den vanligste kreftformen som rammer kvinner, og tidligoppdagelse er viktig for god prognose.1 Hjørnestenen i diagnostisk utredning er mammografibilder av høy kvalitet hvor alt brystkjertelvevet er inkludert på bildene. Hvis man ser bort fra de apparattekniske aspektene i mammografiapparatene, er posisjonering og kompresjon av kvinnens/pasientens bryst de viktigste faktorene som påvirker bildekvaliteten. Radiografene ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver