SAMMENDRAG Befolkningen blir eldre. De demografiske endringene resulterer i et stort sosioøkonomisk press, som følge av aldersbetingede sykdommer. Behandling med NAD+-forløpere kan ha stor nytte ved flere ulike sykdommer. NAD+-forløpere, som NR og nikotinamid mononukleotid, er allerede under testing i kliniske studier i Norge, Danmark og USA. Aldring er en uunngåelig tilstand med tap av ...

For å stille en demensdiagnose kreves det fra ICD 10 kognitive forstyrrelser, samt nedsatt hverdagsfunksjon. De fleste pasientene med en demens har dog i tillegg ikke-kognitive symptomer som også kalles nevropsykiatriske symptomer (NPS). NPS omfatter for eksempel depresjon, apati, agitasjon, vrangforestillinger og hallusinasjoner.  Vanligvis forekommer NPS ikke isolert som individuelle symptomer, men heller i form ...

Antall personer med Alzheimers sykdom i verden øker raskt. I 2015 hadde 46,8 millioner mennesker Alzheimers sykdom, og det er estimert at 131,5 millioner vil ha sykdommen i 2050.1 Det fins foreløpig ikke noen kurativ behandling for Alzheimers sykdom. Derfor prøver man å finne måter å forebygge sykdommen eller bremse sykdomsutviklingen. Mange ulike risikofaktorer for ...

Når personer rammes av demens før de fyller 65 år (young-onset dementia, YOD) medfører dette store utfordringer både for dem selv, deres pårørende, helsepersonalet og sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.1 I dag er det minst 4500 yngre personer med demens i Norge, og stadig flere får diagnosen.2,3 Forskning har vist at YOD har andre karakteristiske ...

Hele 70-80 prosent av norske sykehjemsbeboere har minst ett nevropsykiatrisk symptom (NPS).1-3 Det kan være vandring, agitasjon, apati eller depresjon. Over halvparten har symptomer på agitasjon og 20-40 prosent på depresjon.1,3,4 NPS har ulike årsaker, slik som fysiske plager, uoppdaget sykdom, smerter, vantrivsel, umøtte behov, stressutløste reaksjoner og kjedsomhet.5-7 Ofte behandles NPS medikamentelt,5 til tross ...

Av Knut Engedal, professor, dr.med., Fag- og forskningssjef, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Oslo Oppmerksomheten omkring demens og demenssykdommer har de siste 20 årene skutt fart. Det gjelder både blant helsepersonell og folk flest i vårt samfunn. Årsaken til dette er åpenbar. Demens er en aldersrelatert tilstand og vi er vitne til en rask ...

Av Peter Wetterberg, overlege, Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus De fleste kliniske retningslinjer for utredning og behandling fokuserer på mild til moderat demens. European Federation of Neurological Societies’ (EFNS) retningslinjer for behandling av demens tar for eksempel ikke spesifikt opp spørsmålet om behandling av alvorlig grad av demens, selv om de drøfter symptomer som er typiske ...

Av Børge Myrlund Larsen, Cand. Pharm, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus.* Antipsykotika brukes i behandling av adferdsrelaterte problemer og/eller nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens.1 Tall fra en epidemiologisk studie tyder det på at nærmere 8 % (1,5-17 %) av demenspasientene som behandles med antipsykotika bruker en acetylkolinesterasehemmer (AKEH).2 Interaksjonspotensialet mellom demensmidler og ...

Av Edvard Moser, professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU, Trondheim Hjerneforskere har i mer enn femti år visst at den mediale temporallappen har en spesiell betydning for hukommelse. Det begynte med pasienten Henry Molaison, bedre kjent som H.M., som fikk store deler av temporallappene operert bort på grunn av alvorlig epilepsi. Dette var i ...

Av Geir Selbæk, Psykiater, Ph.D., Forskningsleder, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Den 25. november 1901 ble en 51-årig kvinne innlagt på sykehus i Frankfurt. Hun het Auguste Deter og ble mottatt av dr Alois Alzheimer. Blant hennes tidligste symptomer var paranoide vrangforestillinger og atferdsendringer. På sykehuset hadde hun syns- og hørselshallusinasjoner og vrangforestillinger om at personalet ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon