Biomarkører i psykoterapiforskning – nye funn for Cortisol Awakening Response

#0071A7 | Fillip Ferreira Eikeseth | 1. Mar 2019 kl. 3:43 |

Forskning på biomarkører som kan øke validiteten og reliabiliteten i diagnostiseringen av depresjon samt predikere behandlingseffekt, har fått økt oppmerksomhet de siste 50 årene, uten at dette har ført til bemerkelsesverdig fremgang. Blant faktorer som forhindrer feltet i å gjøre de store framskrittene, er det faktum at depresjon er en heterogen lidelse, og at dagens ...

Bruk av objektiv aktivitetsanalyse ved psykiatriske lidelser

| Karoline Krane-Gartiser | 28. Aug 2018 kl. 11:14 |

I BestPractice-utgaven fra september 2017 skrev jeg om aktivitetsanalyse som en mulig metode for å finne objektive sykdomsmarkører ved affektive lidelser.1 Da hadde vi skilt mani fra bipolar depresjon og ulike kliniske presentasjoner av unipolar depresjon fra hverandre ved hjelp av detaljforskjeller i aktivitetsmønstre hos akuttinnlagte pasienter.2-4 I senere publikasjoner har vi undersøkt motorisk aktivitet ...

Antall personer med Alzheimers sykdom i verden øker raskt. I 2015 hadde 46,8 millioner mennesker Alzheimers sykdom, og det er estimert at 131,5 millioner vil ha sykdommen i 2050.1 Det fins foreløpig ikke noen kurativ behandling for Alzheimers sykdom. Derfor prøver man å finne måter å forebygge sykdommen eller bremse sykdomsutviklingen. Mange ulike risikofaktorer for ...

Fastlåst i en skrustikke – mestringsprosessen ved depresjon i eldre år

| Guro Hanevold Bjørkløf | 23. Apr 2018 kl. 3:59 |

Depresjon er den vanligste psykiske lidelsen hos eldre personer. Forekomsten av depresjon vil øke når antallet personer over 65 år stiger i tiden fremover. Depresjon hos eldre er assosiert med nedsatt livskvalitet, funksjonstap og økt risiko for sykelighet og dødelighet.1 Kunnskap om forhold som har betydning for utvikling av depresjon hos eldre er derfor viktig. ...

Immunologiske faktorer ved depresjon

| Johan Dahl | 23. Jan 2018 kl. 1:09 |

Depresjoner ansees å ha multikausal etiologi.1 En forbindelse mellom depresjon og endringer i immunsystemet er vist i flere studier.2 Meta-analyser har konkludert med at nivåene av interleukin (IL)-6, tumor necrose faktor (TNF)-α,3 og IL-2 reseptor(R)4 er forhøyet ved Major Depressive Disorder (MDD). IL-6 og TNFα er betegnet som pro-inflammatoriske cytokiner, og IL-2R er en markør ...

Amming og depresjon

| Silje Marie Haga | 18. Jan 2018 kl. 10:53 |

Amming ansees som viktig blant kvinner i Norge, og det forbindes for mange med det å være god mor.1 Selv kvinner med omfattende ammevansker opprettholder ammingen til tross for at vanskene påvirker deres trivsel og velvære. Fordelene forbundet med amming strekker seg ut over næringsinnholdet i morsmelken og inkluderer nærhet mellom mor og barn, helsefremmende ...

Inhibitorisk kontroll etter tilfriskning fra depresjon

| Martin Aker | 30. Mar 2017 kl. 11:46 |

Følelser står sentralt i menneskers eksistens og livsutfoldelse. Følelsene har også sentrale roller i de fleste psykiske lidelser – enten de er for sterke, flate, ustabile eller sosialt upassende. Det er åpenbart at noen mennesker kontrollerer sine følelser i større grad enn andre. Hvilken rolle har kognitive kontrollmekanismer i en typisk «følelsessykdom» som depresjon? I ...

Pasienter med kroniske ryggsmerter rapporterer hyppig om andre plager i tillegg. Pågående mentale lidelser er hyppigst rapportert, med en prevalens på opptil 65 prosent av pasientene.1 Dårlig regulert Hypotalamus-hypofyse-binyrebarkakse (HPA) har vært foreslått som en underliggende årsak til mentale lidelser som depresjon og angst,2,3 og som underliggende faktor i utviklingen av akutte og kroniske ryggsmerter.4 ...

Hele 70-80 prosent av norske sykehjemsbeboere har minst ett nevropsykiatrisk symptom (NPS).1-3 Det kan være vandring, agitasjon, apati eller depresjon. Over halvparten har symptomer på agitasjon og 20-40 prosent på depresjon.1,3,4 NPS har ulike årsaker, slik som fysiske plager, uoppdaget sykdom, smerter, vantrivsel, umøtte behov, stressutløste reaksjoner og kjedsomhet.5-7 Ofte behandles NPS medikamentelt,5 til tross ...

Irritabel tarmsyndrom (IBS) er en vanlig kronisk lidelse i befolkningen, som kjennetegnes av magesmerter, endret avføringsmønster og oppblåsthet. Det er flere viktige mekanismer som antas å være involvert i dysreguleringen av hjerne- og tarmaksen hos IBS-pasientene. Blant disse er aktiveringen av tarmens immunsystem i interaksjon med tarmfloraen og aktivering av stressaksen, hypothalamus-hypofyse- binyre (HPA)-aksen, med ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose