Av Nils-Jørgen Mørk, seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Rikshospitalet I Norge er det registrert 5 biologiske legemidler innen dermatologi. Disse er registrert til pasienter med psoriasis og psoriasisartritt. Norske helsemyndigheter har laget spesielle nasjonale retningslinjer som muliggjør forskrivning. De biologiske legemidlene kan kun forskrives av spesialister i hudsykdommer. De privatpraktiserende hudspesialistene må ha driftsavtale med helseforetaket for å ...

Med fokus på bulløse lidelser gjennomgås her i notatform noen funn og høydepunkter fra European Academy of Dermatology and venereology (EADV), som gikk av stabelen i Gøteborg tidligere i høst. Pemfigoid Behandlingen ble skissert i 3 hovedgrupper: • Lokaliserte: Lokalbehandling med Clobex® (clobetasol)/Dermovat® (clobetasol) 30-40 g per døgn tilstrekkelig utbredte/persisterende i 2 grupper. A) Uten ...

Privatpraktiserende dermatologer i Europa Av Jürgen Funk, privatpraktiserende dermatolog, Moss EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) ble grunnlagt av privatpraktiserende dermatologer. Den opprinnelige tanken var å styrke etterutdanningen, samt utjevne kunnskapsnivået i Europa. Det finnes over 30 000 dermatologer i Europa, ca 80 % driver privat praksis. I mange land jobber man både på sykehus ...

Av Charlotta Enerbäck, lektor, overlege, Hudkliniken US, Lindköping, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Avdelningen för dermatologi, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet Psoriasis betraktes i dag som en kronisk inflammatorisk reaksjon med autoimmun bakgrunn. Den inflammatoriske responsen består hovedsaklig av IFN-γ-produserende (Th1) og IL-17/IL-22-produserende (Th17) T-hjelpeceller. Uttrykksprofilen ved psoriasis er kompleks med høye nivåer av pro-inflammatoriske cytokiner, ...

Av Tomas Norman Dam, overlege, ph.d., Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, formann for Dermbios styregruppe Behandlingsmessig må psoriasis anses for å være en kronisk sykdom, og det er i dag et spørsmål, hvor lenge behandling med biologiske legemidler skal vare, spesielt når det ikke er tale om artritt, som ofte nødvendiggjør kontinuerlig behandling. Det fins i ...

Av Øystein Grimstad, spesialist i dermatovenereologi , stipendiat, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim Oppdagelsen av toll-liknende reseptorer (TLRs) i slutten av det forrige århundre blir av mange oppfattet som et av de viktigste bidragene til immunologien i nyere tid og har gitt en ny forståelse av det medfødte immunforsvaret. ...

Av Malte Hübner, avdelingsoverlege ved hudpoliklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Siden grunnleggelsen av Norges første universitet i Christiania i 1811 ble det fra 1817 gitt medisinsk undervisning i dermatologi. I 1841 var det blitt en egen hudavdeling ved Rikshospitalet, den første spesialavdelingen innen medisin i Norge. Her var hovedoppgaven fremfor alt behandling av syfilis, ...

Av Torfinn Aanes, admin. leder, LIS, Oslo Stortinget har vedtatt at finansieringen av legemiddelgruppen TNF-α-hemmere overføres fra folketrygden til regionale helseforetak., jf. Stortingsproposisjon nr. 1 (2005-2006) og budsjettinnstilling S. nr. 11 (2005-2006). Overføringen skal gi en lik finansieringsordning for legemidlene, og det vil derfor kunne stimuleres til priskonkurranse gjennom innkjøpssamarbeidet for legemidler i sykehus. Overordnede ...

Av Thomas Schopf, hudlege, Universitetssykehuset Nord-Norge Atopisk eksem er en kronisk kløende hudlidelse som særlig rammer barn. Livskvaliteten til barn med atopisk eksem har i studier vært like mye nedsatt som ved diabetes.1 Årsaksforholdene til atopisk eksem er sammensatt, men barrieredefekter og immunologiske avvik spiller trolig hovedrollen. Sykdommen kan ikke kureres, men bør kunne kontrolleres.2 ...

Av Tore Morken, privatpraktiserende spesialist i hudsykdommer, Bergen Hudlegeklinikk Bruk av biologiske legemidler er veletablert i behandlingen av moderat til alvorlig psoriasis i Norge. Nasjonale faglige retningslinjer for indikasjonsstilling, behandling og oppfølging er fastsatt.1 Forventningen til denne behandlingens nytteverdi er stor blant både pasienter og dermatologer. Behandlingen er effektiv med få bivirkninger på kort sikt. ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus