Av Trond Jenssen, professor, dr.med., Nyreseksjonen, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø De norske retningslinjene for behandling av diabetes ble lansert av Helsedirektoratet i 2009.1 De representerte en milepæl i seg selv ved at det var første gang slike retningslinjer ble lansert av de offentlige myndigheter. Retningslinjene, som ble utgitt i ...

Av Jøran Hjelmesæth, senterleder, dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Omtrent 100.000 nordmenn er sykelig overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) på 40 kg/m2 eller mer, eller en KMI på mer enn 35 kg/m2 og minst en følgesykdom som diabetes, høyt blodtrykk, nattlig pustestans, ...

Av Anh Thi Tran, fastlege, Stovner Legesenter, stipendiat, Allmenmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for Helse og Samfunn, UIO. I Norge behandles de fleste pasienter med type 2-diabetes hos fastlegen. Norske studier viser at kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis har forbedret seg de siste 15 årene. De siste 40 årenes immigrasjon til Norge har ført til at vi ...

Av Ingrid B. Moss Kolseth, ph.d-student, cand.med., Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo Nyreskade (nefropati) er en type mikrovaskulær komplikasjon hos pasienter med diabetes.1 I historiske materialer finner man at nærmere 30-40 % av alle pasienter med diabetes type-1 utvikler diabetesnefropati. Nyere erfaringer viser at denne forekomsten er fallende, og nå ...

Av Bjørg Oftedal, førsteamanuensis, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger ”Det er viktig å motivere personer med type 2-diabetes til å regulere blodsukkeret” er en gjennomgående setning innen diabeteslitteraturen. Det er helt klart et sentralt aspekt i støtten fra helsepersonell. Likevel har vi lite kunnskaper om hvordan personer med type 2-diabetes oppfatter støtten både fra ...

Av Line Iden Berge, lege i spesialisering i psykiatri, Psykiatrisk divisjon, Helse-Bergen, ph.d.-student Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, MoodNet research Group Det er godt dokumentert i epidemiologiske studier at personer med diabetes har økt risiko for samtidig depresjon. En meta-analyse fra 2006 som inkluderte over 51.000 personer med type 2 diabetes fant at ...

Av Andréa A. G. Nes, lektor, ph.d.-stipendiat, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Hilde Eide, professor, Fakultet for helsevitenskap, Høgskolen i Buskerud (HIBU), Drammen Diabetes type 2 er et av de største helseproblemene vårt moderne samfunn står overfor. Disse pasientene har ofte redusert helserelatert livskvalitet, fare for en stadig ...

Av Vibeke Sundling, optiker, MSc, høgskolelektor, Avdeling for optometri og synsvitenskap, Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Det anslås at 90-120.000 nordmenn (2,3 %) har kjent diabetes, og trolig har like mange uoppdaget diabetes.1 Diagnosekriteriet for diabetes er basert på et fastende blodglukosenivå som antas å identifisere personer med risiko for å utvikle mikrovaskulære komplikasjoner,2 deriblant diabetes ...

Av Per Warrer Petersen, speciallæge i almen medicin, Din Diabetes Klinik, Holte Hypoglykemi er en vanskelig definerbar tilstand som omfatter tilstander med for lavt blodsukker og med symptomer som forekommer ved og er forenelige med lavt blodsukker. Hypoglykemiske episoder er vanlige, risikoen er omdiskutert og tilfellene kan være uerkjente og asymptomatiske. Hypoglykemiske episoder kan være ...

Av Anders Palmstrøm Jørgensen, overlege, spesialist i indremedisin og endokrinologi, ph.d.-kandidat, leder av Norsk endokrinologisk forening. Seksjon for spesiell endokrinologi, Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus HF. Diabetologia trykket i 2010 en artikkel med tittel ”Guidelines: we’ll always need them, we sometimes dislike them, and we have to make them better”,1 og ja jeg er enig, men jeg vil legge ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver