SAMMENDRAG Korsryggsmerter er et helseproblem. Risikofaktorer bør undersøkes. Det ser ut til å være en statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter. Studien undersøker diabetes som en mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og viser at menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter. Flere andre ...

Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom og død, inklusive type 2 diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft.1 Det foreligger i dag god evidens for helsegevinst etter fedmekirurgi ved sykelig overvekt. I tillegg til økende BMI, så er type 2 diabetes og nedsatt funksjonsnivå som følge av leddsmerter kjente prediktorer ...

Personer med diabetes type 2 har økt risiko for hjertekarsykdom, inkludert koronarsykdom, perifer arteriesykdom og hjertesvikt.1 Forekomsten av asymptomatisk koronarsykdom hos personer med diabetes type 2 er imidlertid usikker, og estimatene varierer mellom 10 og 60 %.2  Hvorvidt man bør screene disse pasientene for hjerte- og karsykdom er derfor debattert, og dette anbefales ikke i ...

Organtransplantasjon har blitt en suksessfull behandling for terminal organsvikt, med 80 % overlevelse av nyretransplantat i 5 år, 78 % for hjertetransplant , 70 % for levertransplantat og 67 % for lungetransplantat.1-5 Post-transplantasjons-diabetes mellitus (PTDM) definerer diabetes som diagnostiseres etter gjennomført helorgantransplantasjon (nyre, hjerte, lever eller lunger). Tilstanden ble tidligere kalt New Onset Diabetes Mellitus ...

Regular measurement of blood glucose is a mandatory task for insulin treated people with type 1 and type 2 diabetes, and is currently considered to be the most painful procedure during daily routine care.1,2  The development of pain-free methods for the assessment of the glucose information for treatment orchestration for patients with diabetes mellitus has ...

Hjertesvikt og diabetes

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Kristian F. Hanssen | 4. Jun 2018 kl. 1:47 | ,

Allerede Framingham-undersøkelsen viste at det var økt insidens av hjertesvikt hos pasienter med diabetes.1 Det svenske diabetesregisteret har også vist at hjertesvikt ved diabetes er hyppigere både ved type 12 og type 2 diabetes.3 Årsakene til dette er flere. En ny undersøkelse ved type 2 diabetes viser kanskje litt overraskende at koronar sykdom vurdert ved ...

Hjertesvikt er et komplekst klinisk syndrom med symptomer og tegn som oppstår som følge av en strukturell eller funksjonell forstyrrelse av hjertets ventrikkelfylning eller utpumping av blod.1 Forekomsten av hjertesvikt øker ved økende alder og ved ko-morbiditeter som hypertensjon, overvekt og diabetes type 2. Allerede i 1974 rapporterte Framingham-studien at menn og kvinner med diabetes ...

Store befolkningsstudier har vist at personer med diabetes har høyere risiko for hjerte- og karsykdom og hjerte- og karrelatert død (hjerte-/kar-død).1,2 Fedme er en kjent risikofaktor både for diabetes3 og hjerte- og karsykdom4 og en sterk prediktor for dødelighet.5,6 Hvordan måle fedme? Gullstandard for måling av fedme er ved bruk av billeddiagnostikk (MR og DEXA), ...

Diabetes mellitus er blitt en vanlig sykdom, og dette har først og fremst bakgrunn i at antall personer med diabetes type 2 har økt (T2D). Sistnevnte er en livsstilsykdom som skyldes en kombinasjon av ulike arvelige faktorer samt økt kroppsvekt og redusert fysisk aktivitet. Den andre relativt vanlige diabetesformen er diabetes type 1 (T1D). Dette ...

Diabetes hos eldre

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Geir Hølleland | 6. Jun 2017 kl. 10:42 |

Diabetes type 2 ble tidligere med rette kalt aldersdiabetes. Insidensen av sykdommen har i mange år økt hos både yngre og eldre. Økningen i antallet eldre med diabetes skyldes stigende kroppsvekt, mindre fysisk aktivitet, økende livslengde samt at personer med diabetes lever lengre med sykdommen. Mange diabetesrelevante helseutfordringer blir vanligere og forsterkes med økende alder. ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon