Personer med diabetes type 2 har økt risiko for hjertekarsykdom, inkludert koronarsykdom, perifer arteriesykdom og hjertesvikt.1 Forekomsten av asymptomatisk koronarsykdom hos personer med diabetes type 2 er imidlertid usikker, og estimatene varierer mellom 10 og 60 %.2  Hvorvidt man bør screene disse pasientene for hjerte- og karsykdom er derfor debattert, og dette anbefales ikke i ...

Organtransplantasjon har blitt en suksessfull behandling for terminal organsvikt, med 80 % overlevelse av nyretransplantat i 5 år, 78 % for hjertetransplant , 70 % for levertransplantat og 67 % for lungetransplantat.1-5 Post-transplantasjons-diabetes mellitus (PTDM) definerer diabetes som diagnostiseres etter gjennomført helorgantransplantasjon (nyre, hjerte, lever eller lunger). Tilstanden ble tidligere kalt New Onset Diabetes Mellitus ...

Regular measurement of blood glucose is a mandatory task for insulin treated people with type 1 and type 2 diabetes, and is currently considered to be the most painful procedure during daily routine care.1,2  The development of pain-free methods for the assessment of the glucose information for treatment orchestration for patients with diabetes mellitus has ...

Hjertesvikt og diabetes

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Kristian F. Hanssen | 4. Jun 2018 kl. 1:47 | ,

Allerede Framingham-undersøkelsen viste at det var økt insidens av hjertesvikt hos pasienter med diabetes.1 Det svenske diabetesregisteret har også vist at hjertesvikt ved diabetes er hyppigere både ved type 12 og type 2 diabetes.3 Årsakene til dette er flere. En ny undersøkelse ved type 2 diabetes viser kanskje litt overraskende at koronar sykdom vurdert ved ...

Hjertesvikt er et komplekst klinisk syndrom med symptomer og tegn som oppstår som følge av en strukturell eller funksjonell forstyrrelse av hjertets ventrikkelfylning eller utpumping av blod.1 Forekomsten av hjertesvikt øker ved økende alder og ved ko-morbiditeter som hypertensjon, overvekt og diabetes type 2. Allerede i 1974 rapporterte Framingham-studien at menn og kvinner med diabetes ...

Store befolkningsstudier har vist at personer med diabetes har høyere risiko for hjerte- og karsykdom og hjerte- og karrelatert død (hjerte-/kar-død).1,2 Fedme er en kjent risikofaktor både for diabetes3 og hjerte- og karsykdom4 og en sterk prediktor for dødelighet.5,6 Hvordan måle fedme? Gullstandard for måling av fedme er ved bruk av billeddiagnostikk (MR og DEXA), ...

Diabetes mellitus er blitt en vanlig sykdom, og dette har først og fremst bakgrunn i at antall personer med diabetes type 2 har økt (T2D). Sistnevnte er en livsstilsykdom som skyldes en kombinasjon av ulike arvelige faktorer samt økt kroppsvekt og redusert fysisk aktivitet. Den andre relativt vanlige diabetesformen er diabetes type 1 (T1D). Dette ...

Diabetes hos eldre

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Geir Hølleland | 6. Jun 2017 kl. 10:42 |

Diabetes type 2 ble tidligere med rette kalt aldersdiabetes. Insidensen av sykdommen har i mange år økt hos både yngre og eldre. Økningen i antallet eldre med diabetes skyldes stigende kroppsvekt, mindre fysisk aktivitet, økende livslengde samt at personer med diabetes lever lengre med sykdommen. Mange diabetesrelevante helseutfordringer blir vanligere og forsterkes med økende alder. ...

Andelen innvandrere er økende både i Norge og Europa. Forskningen min har i all hovedsak fokusert på forebyggingen av diabetes type 2 hos pakistanske innvandrerkvinner. Jeg har gjort meg mange erfaringer, og har mye data på hva som kan bidra til en atferdsendring.1-3 Meg bekjent er det ingen forskjell på hva som «virker» når det ...

Tilgang til oksygen er nødvendig for alle kroppens vev. Ved oksygenmangel, hypoksi, kan celler skades eller dø. Det er imidlertid mange vev i kroppen som til en viss grad kan tilpasse seg en relativ mangel på oksygen. En slik adaptasjon, ofte kalt ischemisk prekondisjonering, kan ha betydning for å unngå celledød. Det mest tydelige eksemplet ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver