Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom og død, inklusive type 2 diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft.1 Det foreligger i dag god evidens for helsegevinst etter fedmekirurgi ved sykelig overvekt. I tillegg til økende BMI, så er type 2 diabetes og nedsatt funksjonsnivå som følge av leddsmerter kjente prediktorer ...

En rekke studier har vist at fedmekirurgi har en slående effekt på diabetes type 2. Alminnelige tegn på diabetes forsvinner hos mange, også uavhengig av vektreduksjonen. Dette har skapt kunnskapsmessige utfordringer: Hvorfor er det slik? Hvilke mekanismer ligger bak? Derom strides de lærde. Innen medisinen er vi imidlertid vant til å anvende intervensjoner, selv om ...

Av Jøran Hjelmesæth, senterleder, dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Omtrent 100.000 nordmenn er sykelig overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) på 40 kg/m2 eller mer, eller en KMI på mer enn 35 kg/m2 og minst en følgesykdom som diabetes, høyt blodtrykk, nattlig pustestans, ...

Av Dag Hofsø, lege i spesialisering, postdok, universitetslektor Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Det har vært en kraftig økning i forekomsten av fedme og dens metabolske følgetilstander i Norge og resten av verden de siste tiårene. Sammen med inaktivitet og røyking er de blant de sterkeste risikofaktorene for død.1 Forekomsten ...

Av Torgeir T. Søvik, assistentlege, Kirurgisk klinikk, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus Aker Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge Fedmekirurgi bedrer blodsukkernivået hos mange pasienter med type 2-diabetes, men kunnskapen om langtidseffekter er fortsatt mangelfull. Globalt behandles stadig flere pasienter med ...

Av Tom Mala, kirurg, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker Hilde Risstad, lege, Ph.D.-student, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker I Norge har hver femte voksne person utviklet fedme (BMI ≥30 kg/m2). Anslagsvis 1-2 % kan ha sykelig fedme, som defineres som BMI >40 kg/m2, eller BMI >35 kg/m2 med fedmerelatert følgesykdom.1 Fedme ...

Av Hilde Risstad, lege, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus Fedmekirurgi ble etablert som et behandlingstilbud for sykelig fedme ved flere offentlige sykehus i Norge i 2004 etter ønske fra Sosial- og helsedirektoratet. Antallet fedmekirurgiske inngrep har i løpet av dette tiåret økt betydelig, og i 2013 ble det utført ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon