Den hyppigste primære sykdom i myokardiet er hypertrofisk kardiomyopati. Den ble beskrevet for første gang for 60 år siden som en raritet,1 men har etter innførelsen av ekkokardiografien vist seg å være overraskende utbredt.2 Man regner med at opptil 1 av 500 personer i befolkningen kan ha denne sykdommen.  Hypertrofisk kardiomyopati er betinget i genetiske ...

Kan kognitiv svekkelse etter hjerneslag forebygges gjennom optimal behandling av modifiserbare kardiovaskulære risikofaktorer? Vi har slått sammen data fra to randomiserte studier, begge der intervensjonen var optimalisering av kjente kardiovaskulære risikofaktorer det første året etter hjerneslag, med mål om å forebygge kognitive svikt. Mange opplever endret evne til å tenke etter et hjerneslag, og nærmere ...

Nevrovaskulær medisin har gjennomgått en revolusjonerende utvikling de siste 20 årene. Morbiditet og mortalitet etter hjerneslag ble drastisk redusert allerede da intravenøs trombolyse ble standardbehandling ved akutt hjerneinfarkt. Tidsvinduet for denne behandlingen ble etter hvert utvidet til 4,5 timer etter symptomstart.1 Fra høsten 2014 av ble det klart at intraarteriell trombektomi er den mest effektive ...

Hjerneslag utgjør den andre største dødsårsaken på verdensbasis. Selv om insidensen av nye slagtilfeller ser ut til å gå ned i den vestlige delen av verden, observeres det en økning i nye slagtilfeller i middel- og lavinntektsland. Demografiske endringer med betydelig flere eldre innebærer en forventet økning i antall slagtilfeller med en markant økning i ...

Studien omfatter pasienter som har gjennomgått spesialisert rehabilitering etter et alvorlig hjerneslag, og problemstillingen er hvorvidt disse er kommet tilbake i arbeid med sin moderate funksjonsnedsettelse seks og 12 måneder etter gjennomgått rehabilitering. Studien er en internasjonal multisenterstudie med deltakere fra rehabiliteringsklinikker i sju land (Norge, Sverige, USA, Kina, Russland, Palestina og Israel).1 Hjerneslag medfører ...

Både hjerneslag og psykose er hver for seg kjent for å være blant de alvorligste nevrologiske og psykiatriske sykdommene som kan ramme oss. I følge funn fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease er hjerneslag den nest vanligste dødsårsaken, og den tredje vanligste årsaken til uførhet (helsetapsjusterte leveår) på verdensbasis.1 Til sammenligning er psykiske ...

Hjerneslag er den viktigste årsaken til alvorlig, langvarig funksjonshemming.1 Mange personer med hjerneslag har behov for rehabilitering, og noen behøver spesialisert rehabilitering i post akutt fase etter slaget.2,3 Innholdet og organisasjonen av rehabiliteringen varierer innenfor og mellom ulike land, noe som kan ha innvirkning på resultatene. Organiseringen av profesjonelt teamarbeid i rehabilitering antas å være ...

Livskvalitet (QoL) har, med økt overlevelsesrate hos personer med hjerneslag, blitt et viktig mål i medisinsk behandling. Neurologiske utfall etter slag kan begrense potensialet til å gjenvinne funksjon og få negative konsekvenser for opplevd QoL. QoL er definert som en subjektiv opplevelse knyttet til individets opplevelse som påvirkes av flerdimensjonale objektive og subjektive faktorer.1 Disse ...

Hjerneslag er en av de viktigste årsakene til at mennesker dør eller blir hjelpetrengende i vår del av verden. De menneskelige og helseøkonomiske konsekvensene er således betydelige. Årsakene til slag er i hovedsak ischemiske, emboliske eller blødningsbetingede. Ut over modifisering av tradisjonelle risikofaktorer som hypertensjon, diabetes, hyperkolesterolemi og røking, er antikoagulasjon eller blodplatehemmende behandling viktigst. ...

Mekanismer bak fatigue etter hjerneslag

Psykiatri / Neurologi | Heidi Ormstad, | 12. Apr 2018 kl. 11:24 |

Utmattelse etter hjerneslag, i denne artikkelen forkortet PSF, er en hyppig forekommende og meget belastende tilstand, men som i liten grad er forstått. Denne artikkelen er basert på en nylig publisert internasjonal artikkel1 som oppsummerer molekylære, atferdsmessige og nevrofysiologiske endringer relatert til PSF, og som fremlegger potensielle teorier for forståelse av mekanismene bak PSF. Fatigue ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus