Av Robert A. Burman, allmennlege, forsker/ph.d.-kandidat, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse og Universitetet i Bergen Brystsmerter er et viktig og hyppig forekommende symptom ved akutt sykdom utenfor sykehus. Det er velkjent at brystsmerter kan være uttrykk for alvorlig hjertesykdom som krever rask diagnostikk og behandling, ofte på sykehus. Det som er mindre kjent er ...

Av Lars Erik Laugsand, lege og stipendiat, Institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsoving, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig søvnkvalitet og ansees for å være den vanligste søvnforstyrrelsen i befolkningen.1 Forekomsten for å ha minst et av disse symptomene ...

Av Terje  R. Pedersen, professor, Forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus, Ullevål En arbeidsgruppe med representanter for de to foreningene European Society of Cardiology (ESC) og European Atherosclerosis Society (EAS) kom i 2011 med reviderte retningslinjer for behandling av pasienter med økt risiko for hjerte-karsykdommer som følge av dyslipidemi. Statiner er i dag den mest brukte gruppen ...

Av Per Lund-Johansen, professor, dr.med., Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen I en fersk oversiktsartikkel i Nature Medicine fremheves det at de mekanismer som forårsaker  essensiell hypertensjon fortsatt er uklare.1 Her vil jeg diskutere kort de basale hemodynamiske mekanismene bak det forhøyede blodtrykket, og hvordan de forskjellige klassene av antihypertensiva påvirker den sentrale hemodynamikken. For ...

Av Per Omvik, professor, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen Fenomenet “White coat” blodtrykk – eller på norsk “hvit frakk” – eller “legeskrekk” blodtrykk har vært kjent så lenge man har kunnet måle blodtrykk. Allerede Scipione Riva-Rocci, som oppfant blodtrykksmåleapparatet i 1896, understreket at blodtrykksmåling måtte foregå under strengt standardiserte betingelser, deriblant ...

Av Anne Grete Semb, overlege, dr.med., leder Forebyggende hjerte-revma klinikk, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus På EULAR i år var den ingen sesjoner som var dedikert spesielt til hjerte-karsykdom hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom, til tross for at det har vært et sterkt fokus på dette de siste årene. Det var allikevel noen nyheter, og glimt ...

Av Arne Didrik Høiseth, klinisk stipendiat, Medisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo De ekstrapulmonale manifestasjonene ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) vies i økende grad oppmerksomhet. De nevroendokrinologiske, psykiske og kardiovaskulære forandringer som ledsager KOLS, bidrar til redusert livskvalitet og økt sykelighet og mortalitet. Spesielt har vi og andre forskningsgrupper interessert oss for forekomsten og ...

Av Kjell Arne Arntzen, Ph.d.-stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Overlege, Nevrologisk avdeling, UNN Det er forventet en betydelig økning av antall eldre de neste tiårene, og i takt med denne økningen forventes det at prevalensen av demenssykdommer kommer til å stige.  Å avdekke risikofaktorer for disse sykdommene som potensielt sett kan forebygges er derfor av ...

Av Michael Hultström, forsker, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet Nyrene er viktige ved høyt blodtrykk både ettersom de blir skadet, og for at de til dels er ansvarlige for utviklingen av det høye blodtrykket. Normalt skal utskillelsen av salt og vann øke når blodtrykket øker gjennom det som kalles trykknatriurese, og med det holdes ...

Av Sigrun Halvorsen, seksjonsoverlege, dr.med, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus I 2010 publiserte European Society of Cardiology (ESC) nye retningslinjer for behandling av atrieflimmer.1 Det er et stort dokument, som omhandler både anti-trombotisk behandling, anti-arytmika, valg av frekvensreduserende medikamenter og ablasjonsbehandling. I denne artikkelen omtales de nye retningslinjene for anti-trombotisk behandling. Retningslinjene fra 2010 presenterte et ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus