God kvalitet på spørreskjemabaserte hodepineepidemiologiske studier forutsetter validering av hodepine-diagnosene.1 Dette gjøres ved å sammenligne mot gullstandarden, som er et diagnostisk intervju utført av hodepinespesialist, utført på et tilfeldig utvalg av studiepopulasjonen.1 Denne artikkelen oppsummerer hovedfunn basert på erfaringer fra tre ulike populasjonsbaserte valideringsstudier av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser.2-4  Metode Et utvalg av deltakere i Helseundersøkelsen i ...

Hodepine er den vanligste årsaken til kroniske smerter hos ungdom.1,2 Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser at hver tredje ungdom har tilbakevendende hodepine.3 Kronisk hodepine kan ha konsekvenser som fravær på skolen og manglende evne til å delta i sosiale aktiviteter,4 samt tilleggssymptomer som angst, depresjon, søvnproblemer og redusert livskvalitet.5-7  Å leve med hodepine kan oppleves ...

Hodepine er den hyppigste type av smerte hos mennesket. Stort sett alle har opplevd å ha hodepine. Omkring 20-25 % har migrene, kvinner har det dobbelt så hyppig som menn, mens omkring 3 % av befolkningen har kronisk hodepine, som igjen er hyppigere hos kvinner enn menn. Eksessiv tretthet på dagtid forekommer hos 8-30 % ...

Ungdom utsatt for terror har økt risiko for hyppig og alvorlig hodepine i etterkant av hendelsen, som vist i denne matchede kohortstudien. Økt oppmerksomhet blant klinikere vil kunne sikre at unge får den hjelpen de trenger etter traumatiske hendelser. Studien Forskningsspørsmål: Øker terror risiko for hodepine blant ungdom? Sammendrag av forskningsbasert svar Unge utsatt for ...

Av Knut Hagen, professor, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Trondheim Kronisk hodepine definert som hodepine minst 15 dager per måned forekommer hos 2,5 % av den voksne befolkning i Norge. Majoriteten av disse har tidligere hatt en episodisk form av enten migrene, spenningshodepine eller en blanding av disse to hodepinetypene. Årsaken til kronifisering av hodepine er ...

Av Espen Saxhaug Kristoffersen, lege, ph.d., Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, Forskningssenteret/Nevroklinikken, Akershus Universitetssykehus Migrene og hodepine er vanlige, men ofte invalidiserende plager i befolkningen.1 En fastlege i Norge med en gjennomsnittlig pasientliste (1200 pasienter) har rundt 150 pasienter med migrene, og enda flere pasienter med spenningshodepine på listen sin. En betydelig andel av ...

Av Anne Christine Buckley Poole, Sandvika Nevrosenter, Sandvika Migrene er en hjerneorganisk anfallslidelse der hodepine er et av symptomene. Til tross for at over halvparten av de som lider av migrene ikke har fått diagnose hos lege, så er migrene den vanligste hodepinetypen som fører til legebesøk. Lidelsen rammer ca. 18 % av kvinner og ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus