Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tynntarmen med et variert symptombilde. Pasientene har en uønsket immunrespons mot gluten i hvete og andre kornsorter, og glutenfri kost er eneste tilgjengelige behandling. En undergruppe av immuncellene, CD4+T-celler, har en helt sentral rolle i denne immunresponsen – mer om disse cellene litt lenger ned. Cøliaki – en autoimmun ...

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

En studie presentert under ESMO 2019 peker på at en kombinasjon av immunterapi og kjemoterapi øker progresjonsfri overlevelse hos pasienter med metastatisk urotelialt karsinom.  Under årets ESMO-kongress presenterte professor Enrique Grande fra MD Anderson Cancer Center, Madrid, resultater fra studien «IMvigor130: Efficacy and safety from a Phase III study of atezolizumab (atezo) as monotherapy or ...

TIGIT – et nytt mål for immunterapi

Onkologi /hematologi | Sarah E. Josefsson | 18. okt 2018 kl. 9:22 |

Immunterapi ved sjekkpunktsblokkade representerer et gjennombrudd for flere ulike krefttyper og har resultert i langsiktig remisjon og mulig kur for pasienter med metastatisk kreft. Hittil har det vært mest fokus på blokkering av inhiberende reseptorer som CTLA-4 og PD-1, representert ved medikamenter som nivolumab (anti-PD-1 Ab), pembrolizumab (anti-PD-L1 Ab) og ipilimumab (anti-CTLA-4 Ab). Grunnlaget for ...

Merkelcellekarsinom (MCC) er en sjelden og aggressiv form for hudkreft. Histologisk beskrives MCC som et småcellet neuroendokrint karsinom, ofte positiv for overflatemarkøren CK-20.  Forekomsten har vært økende i vestlige land de senere årene, inkludert i Norge. Årsaken til økningen er ikke kjent, men både økt alder i befolkningen, flere immunsupprimerte og lys hud kombinert med ...

Det har vært store fremskritt i forståelsen av biologien i myelomatose de siste årene, og mange av genfeilene og signalveiene som er viktige for myelomatosecellen, er nå karakterisert. Men, sykdomsprogresjon skyldes ikke bare tumorcellen. Mikromiljøet har gradvis fått større fokus, med immunsystemet som en viktig deltager. Immunterapi går ut på å bruke elementer av dette ...

Immunterapi ved cancer har haft en omtumlet tilværelse. Der har været op- og nedture, de første blandt andet omfattende opdagelsen af de naturlige killer (NK) celler i slutningen af 1970’erne og kloningen af interferon-alfa i 1980’erne. I 1990’erne var det vacciner af antigenpræsenterende celler, mens det efter årtusindeskiftet vel nærmest var de tumorinfiltrerende lymfocytter. Min ...

Immunterapi ved lungekreft – quo vadis?

ASCO 2016 | Onkologi /hematologi | Odd Terje Brustugun | 15. Nov 2016 kl. 2:13 |

Det er gode grunner for å kalle immunterapi en revolusjon innen kreftbehandlingen. For mange diagnosegrupper, ikke minst lungekreft, har denne behandlingsformen vist meget gode resultater. Tre ulike såkalte sjekkpunkthemmere (anti-PD1/PDL1-antistoff) har vist overbevisende effekter i fase 3-studier i andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft, sammenlignet med standard cellegiftbehandling.1-4 Hittil har de norske lungekreftpasientene imidlertid merket lite til ...

ESMO-kongressen i BellaCenter 7.-11. oktober 2016 var stærkt præget af de nye muligheder for immunterapi. På kort tid er en række immune checkpoint inhibitorer (ICI) rettet mod enten programmed death-1 (PD-1; for eksempel pembrolizumab og nivolumab) eller programmed death-1 ligand-1 (PD-L1; for eksempel atezolizumab, durvalumab og avelumab) – blevet myndighedsgodkendt (FDA, EMA med flere) til ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon