Av Robert A. Burman, allmennlege, forsker/ph.d.-kandidat, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse og Universitetet i Bergen Brystsmerter er et viktig og hyppig forekommende symptom ved akutt sykdom utenfor sykehus. Det er velkjent at brystsmerter kan være uttrykk for alvorlig hjertesykdom som krever rask diagnostikk og behandling, ofte på sykehus. Det som er mindre kjent er ...

Av Lars Erik Laugsand, lege og stipendiat, Institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsoving, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig søvnkvalitet og ansees for å være den vanligste søvnforstyrrelsen i befolkningen.1 Forekomsten for å ha minst et av disse symptomene ...

Av Karl-Otto Larsen, overlege, Ph.d., Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål Leger kommer hyppig i kontakt med pasienter der anstrengelsesrelatert dyspné er et uavklart symptom. Dyspné graderes i funksjonsklasse I-IV, og legen gjør en klinisk undersøkelse av pasienten. Hjerte- og lungesykdommer er de hyppigste årsakene til dyspné. Hvis den kliniske undersøkelsen ikke avdekker åpenbare tegn på ...

Av Silvia Rollefstad, stud. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Tore K. Kvien, professor, Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Anne Grete Semb, overlege, dr. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Kardiovaskulær sykdom (KVS) er den viktigste dødsårsaken både for menn og kvinner i Norge i dag. Pasienter med inflammatorisk ...

Av Stein Ørn, overlege, ph.d., Hjerteavdelingen, Stavanger Universitetssykehus Tidlig reperfusjon er avgjørende for å redusere infarktstørrelse og bedre prognosen for pasienter med akutt hjerteinfarkt. Til tross for suksessfull åpning av epikardiale kar vil man imidlertid ikke alltid oppnå adekvat vevsperfusjon. Dette kan skyldes obstruksjon av ...

Av Stefan Agewall, professor, overlege, Hjerteklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål Koronar hjertesykdom (CHD) er den ledende årsaken til dødelighet i den industrialiserte verden, og vil kanskje også snart være det i andre deler av verden. Behandling av hjerteinfarkt (MI) har endret seg dramatisk i løpet av de siste 20 årene. Invasive intervensjoner og aggressiv farmakologisk behandling ...

Av Linda Ernstsen, ph.d. i Helsevitenskap, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag Den markante nedgangen i iskemisk hjertedødelighet de siste tiårene tilskrives både primær- og sekundærforebyggende tiltak.1 Samtidig viser studier at det eksisterer betydelige sosiale forskjeller i iskemisk hjertedød, der forskjellene fremstilles som spesielt store i de skandinaviske landene.2,3 En vesentlig del av forklaringen til ...

Av Halvor Næss, overlege, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Alle pasienter mellom 15 og 50 år med akutt hjerneinfarkt i perioden 1988 til 1997 som var bosatt i Hordaland, ble inkludert i en populasjonsbasert studie. Sju risikofaktorer (hypertensjon, diabetes mellitus, røyking, hyperkolesterolemi, hjerteinfarkt, angina pectoris og claudicatio intermittens) kjent før hjerneinfarktet ble identifisert. En variabel som ...

Av Silvia Rollefstad, stud.med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Anne Grete Semb, overlege, dr. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har kortere forventet levetid enn den generelle befolkningen. Dette er hovedsakelig grunnet kardiovaskulær sykdom. Det har vært økt fokus på dette problemet de siste årene, og her ...

Av Dennis W.T. Nilsen, professor, dr.med., Kardiologisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus Patrycja Næsgaard, assistentlege, Medisinsk avdeling, Stavanger universitetssjukehusRicardo Leon de la Fuente, privatpraktiserende kardiolog, Cardiology Research Institute, Catholic University of Salta, Salta, Argentina på vegne av ARRA-RACS (ARgentinean Risk Assessment REgistry in the Acute Coronary Syndrome).   Myokardskade er en følge av en tett eller forbigående ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus