Helt siden Trousseau foreslo en sammenheng mellom venøs tromboembolisme (VTE) og kreft,1 har det vært klart at kreftpasienter har overhyppighet av VTE. Dette har siden blitt bekreftet i epidemiologiske studier.2 Risikoen for VTE er avhengig av krefttype og hvor pasienten befinner seg i det diagnostiske og behandlingsmessige forløpet.  Krefttypene med høy relativ risiko for VTE ...

Kreft er assosiert med en større risiko for apopleksi. I det første året etter at kreftdiagnosen er stilt, vil risikoen for apopleksi ha økt med 30-40 %, og i året før diagnosen stilles (mens kreften er okkult) øker risikoen med 75-100 %.1 Dette er selvfølgelig ikke så mye sammenliknet med andre risikofaktorer for apopleksi, som ...

MikroRNA som biomarkør for kreft

Onkologi /hematologi | Robin Mjelle | 21. des 2017 kl. 12:17 |

MikroRNA (miRNA) er små RNA-molekyl som regulerer genuttrykk via degradering av mRNA eller inhibering av proteinsyntese. Selv om miRNA ikke koder for protein, har de en viktig regulatorisk rolle i cellene ved å finjustere proteinuttrykk. MiRNA finnes i nesten alle eukaryote organismer med noen få unntak, som for eksempel sopp. MiRNA finnes fortrinnsvis intracellulært, men ...

Omtrent 40 prosent av alle som får kreft i Norge er i arbeidsdyktig alder (18-67 år). Av disse er omtrent 80 prosent i arbeid. For å sikre at mange som overlever kreft kommer tilbake i arbeid etter endt behandling, er det viktig å fokusere på medisinsk rehabilitering, men også på tilpasninger og støtte i arbeidslivet. ...

Symptomprofiler hos pasienter med kreft

Onkologi /hematologi | Guro Lindviksmoen Astrup | 6. Jun 2017 kl. 9:53 |

I overkant av 30.000 personer får kreft i Norge hvert år, og forekomsten stiger for de fleste diagnoser.1 Pasientene behandles ofte med en kombinasjon av kirurgi, stråle- og kjemoterapi, avhengig av svulstens lokalisasjon og sykdommens stadium. De opplever ofte plagsomme symptomer i forbindelse med sykdom og behandling. Dette kan føre til en betydelig redusert fysisk ...

Omtrent 40 prosent av alle som får kreft i Norge er i arbeidsdyktig alder (18-67 år). Av disse er omtrent 80 prosent i arbeid. For å sikre at mange som overlever kreft kommer tilbake i arbeid etter endt behandling, er det viktig å fokusere på medisinsk rehabilitering, men også på tilpasninger og støtte i arbeidslivet. ...

Kreft hører til de hyppigste dødsårsakene i verden, også i de nordiske landene, der omtrent en tredjedel av alle dødsfall skyldes kreftsykdom. Det sies ofte at kreft er arvelig eller at det er en genetisk sykdom. Dette kan lett misforstås, blant annet fordi ordet «genetisk» brukes i forskjellige betydninger. Kreft er genetisk i den forstand ...

Karsinomer med NUT-translokasjon

Onkologi /hematologi | Marius Lund-Iversen | kl. 9:34 | ,

NUT (Nuclear protein in testis) er et gen på kromosom 15. En rearrangering av dette genet, oftest med bromodomain protein 4 (BRD4) på kromosom 19, gir en t(15;19) translokasjon. Rearrangeringen av NUT-genet er definisjonen på ”NUT midline carcinomas (NMC)”. Som navnet tilsier, er karsinomer med denne translokasjonen oftest beliggende i midtlinjen. Det er hyppigst i ...

Immunsystemets potensial til å beskytte mot kreft har i lang tid vært kreftforskernes mål. Tilstedeværelsen av tumorinfiltrerende lymfocytter (TIL) rundt en svulst innebærer at pasientens immunsystem er aktivert til å angripe tumorceller.1 Tidlig på 1990-tallet demonstrerte vi at TIL benytter et lite antall T-cellereseptorer (TCR) rettet mot tumorantigener, sammenlignet med det store repertoaret av TCR ...

Oppfatningen om at pasientene som er kurert for testikulære germinalcellesvulster (TGCT) har en tilnærmet normal forventet levetid, er under press. Dette til tross for at dagens utmerkede tiårsoverlevelse er på over 95 prosent. Stadig flere studier viser en økt forekomst og mortalitet av alvorlige seneffekter, som oftest oppstår mer enn ti år etter diagnosen. De ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus