Kronisk leversykdom er et økende helseproblem i Afrika sør for Sahara og tilskrives høy forekomst av hepatitt B-virus, alkoholmisbruk og hepatitt C-virus.1 Ut ifra en forskningsgruppe ved Regional kompetansetjeneste for import og tropesykdommer ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har vi studert kronisk leversykdom i Øst-Etiopia og funnet at kronisk hepatitt B var hyppig forekommende, mens kun ...

Siden 2005 har et økende antall kasuistikker fra Europa,1 USA,2 Afrika3 og Australia4 beskrevet akutt og kronisk leversykdom forbundet med bruk av khat (Catha edulis). I tillegg har flere dyreforsøk vist at khat er hepatotoksisk.5 Allikevel har sammenhengen mellom khat og leversykdom hos mennesker til nå ikke blitt undersøkt med et adekvat studiedesign. Khat (Catha ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge