Ungdomstiden er en fase i livet med store endringer av fysisk, psykisk og sosial karakter. Tanker, følelser og behov relateres i økende grad til de kravene og forventningene som ungdommene opplever fra både foreldrene og samfunnet. Dette kan føre til at en ungdom kan føle seg presset, noe som kan gi stress. Gjennom ungdomsårene forventes ...

Av Pål Gulbrandsen, professor, seniorforsker, dr.med., Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus En dansk-norsk studie publisert i tidsskriftet Pain viser at helsepersonell kommuniserer dårligere med ryggpasienter dess lenger de har hatt smertene sine. Ved Akershus universitetssykehus har det siden 2006 vært drevet forskning på kommunikasjon mellom leger og pasienter. I forbindelse ...

Av Anne Froholdt, Ph.d. stipendiat, Ortopedisk seksjon, Rikshospitalet; avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin & rehabilitering, Drammen sykehus Kroniske ryggsmerter (CLBP) er en svært vanlig lidelse, og en rekke kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder er undersøkt i den hensikt å bedre smerter og funksjon hos pasienter med CLBP. Fire randomiserte kontrollerte studier er gjennomført for å sammenlikne ...

Av Dagmar Westerling, docent, overlege, Smärtmottagningen, Anestesikliniken, Centralsjukhuset i Kristianstad Langvarig smerte defineres som smerte som har vart i over tre måneder (iasp-pain.org). Langvarig ikke-malign smerte, det vil si smerte som ikke er forårsaket av kreft, forekommer hos barn, ungdommer og voksne. Hos voksne over 18 år angis smerteinsidensen til cirka 19 prosent,1 mens forekomsten ...

Av Margreth Grotle, ph.d., forskningsleder, Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI), Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus, seniorforsker, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter, Diakonhjemmet sykehus Smerter i korsryggen er den vanligste årsaken til medisinsk konsultasjon og den nest hyppigste årsaken til sykefravær i den vestlige verden. Det er fortsatt svært liten kunnskap om årsaker til ...

Av Jill Hervik, fysioterapeut, akupunktør, Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold Brystkreft er den mest vanlige typen kreft blant kvinner, med 1.38 millioner nye tilfeller i 2008 i verden.1 I Norge er 23 %  av alle krefttyper blant kvinner brystkreft, og en av elleve kvinner i Norden vil utvikle brystkreft i løpet av livet.2  Brystkreft behandles med ...

Av Sasha Gulati, M.D. ph.d., Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital, Trondheim Pasienter med symptomer fra ryggen har mye kontakt med primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved tverrfaglige ryggpoliklinikker samarbeider fagpersoner om pasientene for å kartlegge smerteårsak, prognose og behandlingstiltak. Formålet med studien var å undersøke kvaliteten på henvisninger fra primærhelsetjenesten mottatt ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk på St. Olavs ...

Av Audun Stubhaug, professor, dr.med., avdelingsleder, avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, professor i anestesiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Det går lang tid mellom hver gang et nytt medikament lanseres innenfor smertefeltet. Det er derfor all grunn til å følge nøye med når det nå kommer et medikament som kan ha egenskaper som ...

Av Svetlana Skurtveit, professor, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo Tomas Log, stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø Marte Handal, forsker, spesialist i klinisk farmakologi, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Røyking påvirker smerteopplevelsen på en kompleks måte. Røykere rapporterer om mer kronisk smerte, og de ...

Av Harald Breivik, professor emeritus, seniorkonsulent, Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Farmakologisk smertelindring hos eldre personer er en stadig økende utfordring: Befolkningen blir eldre. Smerte er et økende problem med alderen, særlig langvarig, kronisk smerte.1 De eldre har ofte flere ulike helseproblem, de bruker gjerne flere medisiner, ulike medikament som interagerer med hverandre, noen ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma