Selv om overlevelsen for lungekreft har blitt bedre de siste årene, er den fortsatt den kreftformen som tar flest liv i Norge.1Ikke-småcellet lungekreft i tidlige stadier kan kureres med kirurgi, men cirka halvparten av de som opereres får senere residiv. Adjuvant kjemoterapi tilbys pasienter < 70 år med stadie II eller IIIA for å redusere ...

SAMMENDRAG Somatiske mutasjoner i cellens DNA er det, som skjer ved kreft. Vi kjenner til måter slike mutasjoner kan oppstå, men vi har begrenset kunnskap om prosessene som induserer mutasjonerne, men forskning de siste årene har vist en sammenheng mellom biologiske og molekylære prosesser som kan skade DNA. Én signatur, som finnes i flere kreftformer, skyldes ...

Tecentriq (atezolizumab) øker overlevelsen for pasienter med ikke-småcellet lungekreft. Dette viser studien IMpower110, som ble presentert under den europeiske kreftkongressen ESMO 2019.  Overlege Jens Benn Sørensen var til stede under presentasjonen av IMpower110-studien i Barcelona: – Det er meget positive resultater. Forskerne viser at pasienter med ikke-småcellet lungekreft, som er karakterisert ved en høy PD-L1-ekspresjon, ...

Over hele verden er røyking hovedårsaken til lungekreft. Det er også påvist at gener påvirker risikoen for å utvikle lungekreft. Noen slike funn kommer fra familie- eller tvillingstudier der det er målt hvor stor del av den varierende risikoen for å få lungekreft som kan forklares av genetiske forskjeller mellom mennesker. Det er denne genetiske ...

Lungekreftscreening har vist lovende resultater etter at en stor amerikansk studie (NLST) med over 50 000 deltakere i 2011 fant 20 % reduksjon av dødelighet ved bruk av lavdose CT-screening. På bakgrunn av denne studien er screening blitt innført flere steder i USA og Canada. I de fleste landene i Europa har man valgt å ...

I år var verdenskonferansen for lungekreft arrangert i Toronto i slutten av september. Over 7 000 deltakere var samlet for å høre siste nytt innen lungekreft, og foredragene spente over et bredt område fra screening og radiologi til alle behandlingsmodaliteter, psykiske aspekter ved lungekreft, i tillegg til laboratorieforskning. En av de største nyhetene var presentasjonen ...

Hvert år får omtrent 450 nordmenn diagnosen småcellet lungekreft (SCLC).1 Forekomsten øker mest blant de eldre; i 2007 utgjorde menn over 80 år 19 % av lungekreft-tilfellene, mot 11 % i 1988.2 Halvparten av pasientene er over 70 år ved diagnosetidspunktet.1 SCLC oppstår nesten utelukkende hos storrøykere. Målrettet behandling og immunterapi har ingen etablert rolle ...

ALK – en kort suksesshistorie

Onkologi /hematologi | Odd Terje Brustugun, | 8. okt 2018 kl. 11:31 |

Få lungeonkologer hadde hørt om ALK (anaplastisk lymfom kinase) før 2007, knapt andre heller, selv om genet var oppdaget i 1994 og funnet relevant i anaplastisk storcellet lymfom. Men i 2007 ble det publisert en artikkel i Nature som beskrev et såkalt fusjonsprotein som kunne transformere lungeceller til å bli adenokarsinomceller.1 Den molekylære hendelsen bak ...

Heat Shock Proteiner (HSP) er en stor gruppe chaperoner som påvirker molekylær struktur av en rekke onkogene klientproteiner som igjen er involvert i cellulære prosesser som apoptose, proliferasjon, signal transduksjon og transkripsjonskontroll (figur 1). HSP deles inn i familier, HSP90, HSP70, HSP60 osv. etter størrelsen på proteinet. Over-ekspresjon av HSP er assosiert med dårlig prognose ...

Lungekreft er en av de vanligste og mest dødelige kreftformene. I Norge ble det i 2015 registrert 3 035 nye tilfeller av lungekreft og 2 965 dødsfall som følge av lungekreft.1 Ubehandlet lungekreft vil raskt metastasere til skjelett, lever, binyrer og hjerne. Det er dermed viktig å bedre vår kunnskap om molekylærbiologiske mekanismer involvert ved ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon