MYC-gentranslokasjon ses hos omtrent 10-15 % av pasienter med storcellet B-cellelymfom. En stor andel har samtidig translokasjon som involverer BCL2- og/eller BCL6-genene og omtales som «double hit» (DH) lymfomer. MYC, og DH-translokasjon spesielt, har i løpet av de siste 10 årene blitt undersøkt intensivt i forskjellige kohorter av pasienter med storcellet B-cellelymfom.  I mange tidlige ...

Mantle Celle Lymfom (MCL) er kendetegnet ved translokation t(11;14), som fører til overekspression af cyclin-D1.1 I få cyclin-D1 negative tilfælde kan diagnosen i stedet stilles på baggrund af overekspression af transskriptionsfaktoren SOX-11.2 Før årtusindeskiftet var prognosen for MCL utrolig dårlig med en median overlevelse på tre-fem år, og stort set alle patienter døde som følge ...

Av Lars Møller Pedersen, specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Behandlingen av follikulære lymfomer har hittil ikke vært kurativ med strålebehandling av stadium IA-sykdom og enkeltstående tilfeller behandlet med allogen stamcelletransplantasjon som unntak. Den gjennomsnittlige levetiden har tidligere vært anslått til åtte-ti år. Utviklingen av kliniske verktøy som ”Follicular Lymphoma International Prognostic Index” (FLIPI) har forbedret ...

Av Viggo Jønsson, professor, overlege, dr. med., Hematologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus Familiær Hodgkin lymfom (HL) omfatter dels forekomst av to eller flere tilfeller av HL i samme familie og dels forekomst av HL i en familie, hvor ett eller flere familiemedlemmer har en annen malign lymfoproliferativ sykdom (LPS) enn HL, eksempelvis non-Hodgkin lymfom (NHL), ...

Av Harald Holte, MD, PhD, overlege og programleder lymfom, Onkologisk avdeling Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus Diffuse storcellete B-cellelymfomer er den hyppigste undergruppen av maligne lymfomer. Den utgjør ca 30 % av de knapt 1000 nye tilfellene av non-Hodgkin lymfomer som opptrer i Norge hvert år. Denne undergruppen opptrer i alle aldersgrupper, også hos barn, men insidensen ...

Av Kanutte Huse, PhD, Avdeling for immunologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet Vekstfaktorene beinmorfogene proteiner (BMP) ser ut til å ha en viktig rolle i utvikling av ulike krefttyper.1 I min Ph.d.-avhandling ”The role of bone morphogenetic proteins in normal and malignant lymphocytes” fant vi at BMPer hemmer cellevekst i normale B-celler, men at ...

Av June Helen Myklebust, ph.d., forsker, Avdeling for Immunologi, Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus, medlem av Senter for kreftbiomedisin, Universitetet i Oslo B-celle lymfom er en heterogen sykdomsgruppe av kreft som har oppstått i B-lymfocytter. Follikulært lymfom (FL) rammer om lag 150 voksne og eldre i Norge hvert år. Dagens behandling er basert på kombinasjoner ...

Av Jo S. Stenehjem, ph.d., epidemiolog, postdoktor, Forskningsavdelingen, Kreftregisteret Tom K. Grimsrud, dr.med., spesialist i arbeidsmedisin, forsker, overlege, Forskningsavdelingen, Kreftregisteret Benzen er et løsemiddel som finnes naturlig i olje og i bensin- og petroleumsprodukter. Små mengder finnes også i eksos, røyk fra fossilt brensel og tobakksrøyk. På 1990-tallets oljeplattformer i Nordsjøen lå de aller fleste ...

Av Haneef Awan, senioringeniør IT, doktoraspirant, Hematologisk avdeling og Institutt for klinisk medisin, Rikshospitalet   Viggo Jønsson, professor, dr.med., Hematologisk avdeling og Institutt for klinisk medisin, Rikshospitalet De maligne lymfom utgjør sammen med myelomatose og de akutte og kroniske lymfatiske leukemier de maligne lymfoproliferative sykdommene (LPS). Diagnoser under denne sykdomsenheten har en nedarvet disposisjon (eng.: ...

Av Grete F. Lauritzsen, overlege, dr.med., Lymfomseksjonen, Radiumhospitalet, Avdeling for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus Hanne Bersvendsen, overlege, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø Stein Kvaløy, professor, dr.med., Universitet i Oslo og Radiumhospitalet, Avdeling for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus Arne Kolstad, overlege, dr.med., Lymfomseksjonen, Radiumhospitalet, Avdeling for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus    ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus