SAMMENDRAG Spastisitet oppstår hos mer enn 80 % av pasienter med multippel sklerose (MS), ofte ca. 5 år etter diagnosen.  Det er sammenheng mellom spastisitet i underekstremiteter og funksjon hos MS-pasienter. Gangfunksjonen er påvirket allerede fra symptomdebut, og gangdistansen reduseres for hver økning av MAS-grad. Formålet med denne studien var å undersøke assosiasjonen mellom spastisitet ...

Regelmessig fysisk aktivitet er en livsstilsfaktor som gir mange helsegevinster, og som ser ut til å forebygge kroniske sykdommer som diabetes mellitus type 2, kardiovaskulære tilstander og demens.1-2 Andre livsstilsfaktorer som røyking, lite soleksponering og overvekt er assosiert med økt risiko for multippel sklerose (MS),3-4 men fortsatt vet vi lite om hvorvidt fysisk aktivitet kan ...

Ved siden av traumer er demyeliniserende sykdom den hyppigste årsaken til nevrologisk invaliditet hos unge voksne i vår del av verden. Multippel sklerose (MS) er den vanligste demyeliniserende sykdommen. Sykdomsmekanismen ved MS er kompleks og ufullstendig kartlagt,1 og behandlingen er fortsatt mangelfull.  Tap av myelinproduserende oligodendrocytter i sentralnervesystemet er en fellesnevner ved alle typer MS. ...

Peli1 i immunregulering ved multippel sklerose

Psykiatri / Neurologi | Ragnhild Reehorst Lereim | 5. Sep 2017 kl. 11:26 | ,

Multippel sklerose (MS) er en kronisk immunmediert sykdom i sentralnervesystemet (CNS), som ofte oppfattes å være betinget autoimmunitet. Sykdommen gir skade av myelin, den fettholdige isolasjonen rundt nervecellenes aksoner, som effektiviserer transmisjon av nervesignaler. Dette fører også til sekundær skade av selve nervetrådene og nedsatt funksjonsevne. Den underliggende årsaken til MS er ikke kjent, men ...

Immunovervåkningen av sentralnervesystemet med trafikk av hukommelses T-celler over blod-hjerne-barrieren (BHB) er kompleks og ufullstendig forstått,1 men spiller en viktig rolle ved multippel sklerose (MS). Ved å binde seg til et adhesjonsmolekyl på leukocytter blokkerer det monoklonale antistoffet natalizumab molekylære interaksjoner med endotelceller i karveggen og hindrer således transmigrasjon av aktiverte T-celler (CD4+ >> CD8+) ...

Osteoporose er en systemisk skjelettsykdom som kjennetegnes ved lav bentetthet. Sykdommen forekommer hyppigst blant middelaldrende kvinner. Viktige risikofaktorer er røyking, enkelte medikamenter inkludert kortikosteroider, lavt inntak av kalsium og vitamin D samt inaktivitet. Osteoporose blant pasienter med sykdommer kjennetegnet av nevrologiske symptomer, slik som slag, ryggmargskader og langtkommet multippel sklerose (MS), er godt beskrevet.1,2 Disse ...

Multippel sklerose (MS) ansees som en primær nevroinflammatorisk tilstand, men etiologi er ennå ikke påvist. Nevrodegenerative forandringer, det vil si pågående nevrondød uten klare tegn til inflammasjon, er tilstede på et såpass tidlig tidspunkt1 at nevrodegenerasjon nå vurderes som like viktig som inflammasjon i patogenesen ved MS. Ukjent patogenese, et høyst heterogent sykdomsforløp og varierende ...

Multippel sklerose (MS) er en kronisk immunmediert sykdom som rammer sentralnervesystemet til individer med en antatt genetisk sårbarhet og eksponering mot miljømessige risikofaktorer.1 Sykdommen debuterer oftest i ung voksen alder med et klinisk forløp som karakteriseres av episoder med raskt innsettende nevrologiske utfall og gradvis spontan bedring (attakkvis MS).2,3 Ved utgangen av 2013 var det ...

Forekomsten av multippel sklerose (MS) er økende.1 Noe av det kan forklares med bedret diagnostikk, og at flere lever lengre med sykdommen. Men kan livs-stilsfaktorer også være av betydning? Det er allerede vist at røyking og lite soleksponering øker risikoen for å få MS. Overvekt er en annen livsstilsfaktor som rammer stadig flere i den ...

Kognitive vansker kan opptre hos 43-70 prosent av pasientene med multippel sklerose (MS).1 Tidligere ble dette oppfattet som et problem som først oppstår senere i sykdomsprosessen, men flere nyere studier har vist at kognitive vansker kan være tilstede allerede tidlig i sykdomsforløpet. Noen studier har til og med funnet kognitive vansker hos pasienter med klinisk ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus