Myelomatose (MM), eller beinmargskreft, er en kreftform som oppstår fra de antistoff(immunglobulin)-produserende plasmacellene i beinmargen.  Studier har vist at alle myelomatosepasienter har vært gjennom et forstadium kalt monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS), og ofte også en asymptomatisk fase kalt «smouldering» (ulmende) myelomatose (SMM).  Genetisk kan myelomatosepasientene deles inn i to hovedgrupper. Omtrent halvparten av ...

Overlevelsen for myelomatose i Norge har økt jevnt og trutt de siste 20 årene (Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter utgitt av Kreftregisteret 2018). Man antar at dette i hovedsak skyldes bedret behandling i perioden, og dette startet med innføring av høydosebehandling med autolog stamcelletransplantasjon (HMAS) på 1990-tallet, etter at lite hadde skjedd siden innføringen av ...

I denne studien studerte vi N-glykosylering av alle serumproteiner (sekretomet) isolert fra pasienter med myelomatose og sammenlignet det med grad av N-glykosylering hos friske kontroller. Vi fant at serumproteiner hos myelomatosepasienter generelt var mer fukosylert og mindre galaktosylert og sialylert sammenlignet med friske kontroller.  Bakgrunn Myelomatose er en kreftform som forårsakes av maligne plasmaceller i ...

Påvisning av restsykdom (”minimal residual disease”, eller MRD) etter induksjonsbehandling er en av de sterkeste prognostiske faktorene ved myelomatose. MRD-testing gjøres rutinemessig i kliniske studier, og flere sentre i USA har allerede implementert MRD-testing som standard for alle pasienter. Feltet er i rask utvikling, og studier som pågår i dag, vil gi svar på hvordan ...

Resultatene fra MAIA-studien hvor eldre pasienter med myelomatose ble behandlet med Darzalex i kombinasjon med Revlimid sammenlignet med Revlimid kombinert med dexamethason, ble presentert ved Late breaking event på ASH. I denne MEDtalken presenterer Niels Abildgaard resultatene, som meget overbevisende taler for kombinasjonen Darzalex og Revlimid. Klikk og hør Niels Abildgaards perspektiv på resultatene. Han ...

Lege Agoston Gyula Szabo, Hæmatologisk afdeling i Vejle, Danmark, fremhever i denne Medtalk flere interessante data for behandling av mylomatose.Det er ikke data som over natten endrer anbefalingene, men det er resultater som antyder en retning hvor man kan se konturene av fremtidens behandling. ...

ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018

ASH 2018 | Best Practice Nordic | 3. des 2018 kl. 11:54 | ,

Overlege Fredrik Schjesvold gir en kort status på myelomatose-behandling så langt på kongressen. Det mest spennende er knyttet til «late breaking abstracts» på tirsdag med studien. Daratumumab/Revlimid/Dexamethason versus Revlimid/Dexamethason hos pasienter som ikke skal ha høydosebehandling. Data viser at Daratumumab/Revlimid/Dexamethason er den klart beste på PFS, selv om overlevelsesdata (OS) enda ikke er publisert. Det ...

Myelomatose – bein i ubalanse

Onkologi /hematologi | Therese Standal | 18. okt 2018 kl. 9:39 |

Myelomatose skyldes akkumulering av maligne, monoklonale plasmaceller i beinmargen. Et av de viktigste kjennetegnene for denne kreftformen er beintap i form av osteolytiske lesjoner og/eller osteopeni. Ved diagnose har mer enn 80 % av pasientene beinsykdom, og så mange som 60 % vil oppleve beinbrudd under sykdomsforløpet. Beinsykdommen er svært smertefull og fører til redusert ...

Få medisinske sannheter har evigvarende liv. Dette kan ha å gjøre med skifte i tankesett, nye forskningsresultater eller med at kontekstendringer gjør at tidligere resultater settes i et annet lys. Transplantasjoner ved myelomatose er eksempler på dette. Den autologe vanlige transplantasjonen har siden 1996 hatt en veldig sterk posisjon, og selv om denne regelmessig utfordres, ...

Med nye behandlingsalternativer har den forventede levetiden for myelomatosepasienter økt betraktelig.  Moderne kombinasjonsterapi og mulighet for autolog stamcelletransplantasjon etter høydosebehandling gjør at opptil 80 % oppnår komplett remisjon.1 De klassiske remisjonskriteriene baserer seg på morfologisk og immunhistokjemisk vurdering av beinmargen, analyse av lette kjeder i blod eller urin og billeddiagnostikk. Disse kriteriene har vist seg ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon