Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom og død, inklusive type 2 diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft.1 Det foreligger i dag god evidens for helsegevinst etter fedmekirurgi ved sykelig overvekt. I tillegg til økende BMI, så er type 2 diabetes og nedsatt funksjonsnivå som følge av leddsmerter kjente prediktorer ...

Prevalens av diabetes type 2 hos pasienter med sykelig overvekt ligger mellom 11-30 % i ulike populasjoner.1,2 Komplikasjoner til hyperglykemi kan sees allerede fra pre-diabetiske glukosenivåer, og pasienter med diabetes type 2 har en 2-3 ganger økt risiko for hjerte- og karsykdom.3,4 Tidlig identifisering av risikopasienter er derfor av stor betydning for å redusere sykdomsrisiko ...

Sammenhengen mellom overvekt over lengre tid og en rekke sykdommer er i økende grad blitt klarlagt.1,2 Spesielt er sammenhengen påfallende mellom sentral fedme, forstyrret sukker- og lipidmetabolisme samt høyt blodtrykk.1,2  Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert MetS som en klinisk enhet.2 Undersøkelser har vist at over halvparten av individene med sykelig overvekt fyller kriteriene til MetS.3 ...

Overvekt og fedme er en av vår tids store folkehelseutfordringer og assosieres med en rekke medisinske følgetilstander. Selv om en økt risiko for sykdom også er tilstede blant barn og unge med overvekt og fedme, er det først og fremst de psykososiale problemstillingene som utgjør den umiddelbare helseutfordringen. Kunnskap om en helserelatert livskvalitet hos barn ...

Forekomsten av multippel sklerose (MS) er økende.1 Noe av det kan forklares med bedret diagnostikk, og at flere lever lengre med sykdommen. Men kan livs-stilsfaktorer også være av betydning? Det er allerede vist at røyking og lite soleksponering øker risikoen for å få MS. Overvekt er en annen livsstilsfaktor som rammer stadig flere i den ...

Av Tom Mala, kirurg, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker  Hilde Risstad, lege, Ph.D.-student, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker I Norge har hver femte voksne person utviklet fedme (BMI =30 kg/m2). Anslagsvis 1-2 % kan ha sykelig fedme, som defineres som BMI >40 kg/m2, eller BMI >35 kg/m2 med fedmerelatert følgesykdom.1  Fedme ...

Av Ingvild K. Høgestøl, lege, Senter for sykelig overvekt, Oslo universitetssykehus, Aker  Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge For å definere sykelig overvekt, bør man først kjenne definisjonen for overvekt. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at overvekt og fedme defineres ut fra en persons kroppsmasseindeks (KMI). KMI beregnes ved vekten ...

Av Hilde Risstad, lege, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus Fedmekirurgi ble etablert som et behandlingstilbud for sykelig fedme ved flere offentlige sykehus i Norge i 2004 etter ønske fra Sosial- og helsedirektoratet. Antallet fedmekirurgiske inngrep har i løpet av dette tiåret økt betydelig, og i 2013 ble det utført ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon