Prostatakreft er den mest utbredte kreftformen i Norge, med omtrent 5 000 nye tilfeller årlig.1 Median alder ved diagnose er 69 år, og fem års relativ overlevelse er over 90 %. I Norge er radikal prostatektomi (RP) eller strålebehandling (RAD) med eller uten androgen deprivasjonsterapi (ADT) standard kurativ behandling for pasienter med lokalisert og lokalavansert ...

Forfatterne av denne artikkelen omfavner slett ikke alle historiske behandlingsformer innen legevitenskapen, men kan vise til at fotball som virkningsfull terapi ble beskrevet så tidlig som i 1747. I boka Zadig (Skjebnen) beskriver Voltaire hvordan en pasient blir kurert med en hellig fotball; ”…full-blown and carefully covered with the softest Leather. You must kick this ...

Erfaringer med direkte mr-veiledete prostatabiopsier

| Sverre Langørgen | 4. Apr 2018 kl. 12:19 |

Prostatakreft er en sykdom hvor det har vært utfordringer med både over- og underdiagnostikk på tidligere brukte biopsimetoder. Urologer har tradisjonelt brukt transrektal ultralyd som veiledning og biopsert prostata systematisk uten at tumor har vært identifisert først. Det har gjerne blitt tatt 8-12 biopsier etter et fastlagt skjema hvor man har forsøkt å dekke så ...

Checkpoint kinase 2 (CHEK2) speler ei sentral rolle i hemminga av tumorprogresjon, ved å aktivere tumorsuppressorproteinet p53 som respons på genotoksisk stress. Kun eit relativt lavt antal kimcellemutasjonar i CHEK2-genet er så langt identifisert. Slike mutasjonar har generelt sett lav førekomst i befolkninga og har moderat innverknad på kreftrisiko. Den mutasjonen som har høgast førekomst, ...

Av Pål Møller, leder for Norsk gruppe for arvelig kreft, og Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus. Mennesker er født med mer enn tyve tusen par med gener. De inneholder koden som gjør oss til mennesker. Om lag halvparten brukes i til dels svært korte perioder like etter befruktningen av egget. Det er konstruksjonstegningene. De ...

Av Torstein Lindstad, PhD, postdok, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo Fahri Saatcioglu, PhD, professor, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo Prostatakreft er den desidert mest vanlige kreftformen blant menn i Norge med over 4000 nye registrerte tilfeller bare i 2008.?1? Samtidig har den relative fem-årige overlevelsesraten for prostatakreft steget til over 85 ...

Av Erik Rud, overlege, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus, Aker Eduard Baco, overlege, Avdeling for urologi, Oslo universitetssykehus, Aker Prostatacancer diagnostiseres vanligvis med 10-12 transrektale ultralydveiledede (TRUS) biopsier på grunn av forhøyet prostataspesifikt antigen (PSA). Andelen falske negative biopsier er høy, og den negative prediktive verdien av prostatabiopsier er lav.1,2 En av de ...

Av Viktor Berge, overlege, dr.med., Urologisk avdeling, Aker, Oslo Universitetssykehus Prostatakreft er den vanligste formen for kreft blant menn. I Norge dør ca 1100 menn årlig av prostatakreft, og dette tallet har holdt seg relativt stabilt de siste årene. Antall menn som får diagnosen har imidlertid steget kraftig i samme tidsperiode, primært på grunn av ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma