Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: Å minimere omfanget av psoriasis, samt å redusere sykdommens innflytelse på pasientens helserelaterte livskvalitet.1 Helserelatert livskvalitet operasjonaliseres som pasientens selvrapporterte vurdering av hvordan sykdommen og dens behandling påvirker hans eller hennes fysiske, psykiske og sosiale funksjon og velvære.2  Det hyppigst anvendte spørreskjemaet for måling av livskvalitet blant unge med psoriasis ...

Samvalg, eller «shared decision-making», er et relativt nytt begrep som innebærer at pasientene i samarbeid med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og beslutningsmetoder.1 Samvalg vil derfor si at pasientenes preferanser, verdier og personlige forhold påvirker behandlingsvalgene.2  På denne måten vil en kombinasjon av medisinsk evidens og pasientens preferanser ha større sannsynlighet ...

Psoriasis har høy forekomst, spesielt i de nordiske landene, og er hyppig både hos voksne og barn. I aldersgruppen 11-18 år er insidensen 52,2-53,1 per 100 000 menneskeår.1 Dessuten vil 31,5 % av psoriasispasienter få sykdommen før de fyller 16 år.2 Det er altså mange unge som lever med psoriasis. Det er utført en rekke ...

Det er nå mer enn ti år siden fagmiljøene innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi laget retningslinjer for sine respektive fag for bruk av biologiske legemidler ved inflammatoriske sykdommer. Kostnadene ved disse legemidlene har alltid vært en utfordring. Etterhvert ble de biologiske legemidlene overført til H-resept og finansiert gjennom de regionale helseforetakene. Som følge av dette ...

Psoriasis er en kronisk hudsykdom forbundet med fysisk og psykisk belastning. Studier har funnet at psoriasis er assosiert med overvekt, men det har vært noe uklarhet når det gjelder årsakssammenheng. Overvekt kan være en felles underliggende faktor som forklarer den positive assosiasjonen mellom psoriasis og komorbiditeter slik som kardiovaskulær sykdom, diabetes og metabolsk syndrom.1-3 Alternativt ...

Dermatologi og komorbiditet

Dermatologi | Dennis Linder | 27. Jun 2018 kl. 2:52 |

Det er snart 50 år siden begrepet ‘komorbiditet’ ble introdusert av klinikker og epidemiolog Alvan Feinstein.1 Komorbiditet beskriver alle de tilstander som vil forekomme i større grad hos personer med en viss kronisk sykdom sammenlignet med det de gjør hos friske. Riktignok er ‘komorbiditet’ et teoretisk begrep som ennå er noe diffust, og det er ...

En simulering av psoriasispasientenes livsløp viser at behandling av psoriasis kun har en ubetydelig effekt på sjansene for å leve med en partner. I en referanseberegning, med gitte sannsynligheter for effektiv behandling, var andelene kvinnelige pasienter som bodde sammen med en partner, lik 58 % i alder 25-29, 62 % i alder 50-54, og 24 ...

Psoriasis er en kompleks autoimmun inflammatorisk hudsykdom1 som kan medføre høyere risiko for følgesykdommer som for eksempel diabetes, hjerte- og karsykdom og metabolsk syndrom.2,3 Sykdommen er også knyttet til psykologisk komorbiditet som angst, depresjon og patologisk bekymring,4 og uforutsigbarheten ved psoriasis har ofte konsekvenser for psykologisk velvære5 og livskvalitet.6 Aleksitymi betyr «uten ord for følelser» ...

Ny kunnskap om sykdomsmekanismer utfordrer tidligere antagelser om at kløe og stigma er kilden til psykisk lidelse hos pasienter med hudlidelser. Inflammasjon i hud er forbundet med systemisk inflammasjon.1 Inflammatoriske prosesser kan påvirke hjernens funksjon, adferd og stemningsleier.2 Inflammasjon kan således være en av forbindelsene mellom sykdom i huden og psykisk lidelse.3 De fleste hudleger ...

Psoriasis er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom. Prevalensen er på rundt 3 prosent i Europa hvorav 80 prosent av pasientene lider av den vanligste formen av psoriasis, kalt plakkpsoriasis.1  Psoriasis betraktes som en multifaktoriell sykdom, og involverer genetisk predisponering, dysregulering av immunsystemet samt miljøpåvirkning. Patogenesen er derfor også kompleks, og består av et samspill mellom et ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma