Psoriasis er en kronisk inflammatorisk systemsykdom med en prevalens på 2-4 %. Pasienter med mild sykdom behandlas topikalt, mens de som har moderat til alvorlig sykdom krever systembehandling. Biologiske legemidler har vært tilgjengelige for psoriasisbehandling i Sverige siden 2004. Biologisk behandling viser god effekt i kliniske studier og observasjonsstudier. De fleste studier som er gjort ...

Antipsykotika er en heterogen gruppe legemidler, og disse kan gi uventede bivirkninger. I denne artikkelen er det fokus på en mulig sammenheng mellom psoriasis og antipsykotika.  Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, karakterisert ved overdreven vekst og avvikende differensiering av keratinocytter. Etiologien for psoriasis er ikke fulllstendig forstått, men den involverer både genetiske risikofaktorer og ...

Hovedformålet med psoriasisbehandling er todelt: Å minimere omfanget av psoriasis, samt å redusere sykdommens innflytelse på pasientens helserelaterte livskvalitet.1 Helserelatert livskvalitet operasjonaliseres som pasientens selvrapporterte vurdering av hvordan sykdommen og dens behandling påvirker hans eller hennes fysiske, psykiske og sosiale funksjon og velvære.2  Det hyppigst anvendte spørreskjemaet for måling av livskvalitet blant unge med psoriasis ...

Samvalg, eller «shared decision-making», er et relativt nytt begrep som innebærer at pasientene i samarbeid med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om undersøkelses- og beslutningsmetoder.1 Samvalg vil derfor si at pasientenes preferanser, verdier og personlige forhold påvirker behandlingsvalgene.2  På denne måten vil en kombinasjon av medisinsk evidens og pasientens preferanser ha større sannsynlighet ...

Psoriasis har høy forekomst, spesielt i de nordiske landene, og er hyppig både hos voksne og barn. I aldersgruppen 11-18 år er insidensen 52,2-53,1 per 100 000 menneskeår.1 Dessuten vil 31,5 % av psoriasispasienter få sykdommen før de fyller 16 år.2 Det er altså mange unge som lever med psoriasis. Det er utført en rekke ...

Det er nå mer enn ti år siden fagmiljøene innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi laget retningslinjer for sine respektive fag for bruk av biologiske legemidler ved inflammatoriske sykdommer. Kostnadene ved disse legemidlene har alltid vært en utfordring. Etterhvert ble de biologiske legemidlene overført til H-resept og finansiert gjennom de regionale helseforetakene. Som følge av dette ...

Psoriasis er en kronisk hudsykdom forbundet med fysisk og psykisk belastning. Studier har funnet at psoriasis er assosiert med overvekt, men det har vært noe uklarhet når det gjelder årsakssammenheng. Overvekt kan være en felles underliggende faktor som forklarer den positive assosiasjonen mellom psoriasis og komorbiditeter slik som kardiovaskulær sykdom, diabetes og metabolsk syndrom.1-3 Alternativt ...

Dermatologi og komorbiditet

Dermatologi | Dennis Linder | 27. Jun 2018 kl. 2:52 |

Det er snart 50 år siden begrepet ‘komorbiditet’ ble introdusert av klinikker og epidemiolog Alvan Feinstein.1 Komorbiditet beskriver alle de tilstander som vil forekomme i større grad hos personer med en viss kronisk sykdom sammenlignet med det de gjør hos friske. Riktignok er ‘komorbiditet’ et teoretisk begrep som ennå er noe diffust, og det er ...

En simulering av psoriasispasientenes livsløp viser at behandling av psoriasis kun har en ubetydelig effekt på sjansene for å leve med en partner. I en referanseberegning, med gitte sannsynligheter for effektiv behandling, var andelene kvinnelige pasienter som bodde sammen med en partner, lik 58 % i alder 25-29, 62 % i alder 50-54, og 24 ...

Psoriasis er en kompleks autoimmun inflammatorisk hudsykdom1 som kan medføre høyere risiko for følgesykdommer som for eksempel diabetes, hjerte- og karsykdom og metabolsk syndrom.2,3 Sykdommen er også knyttet til psykologisk komorbiditet som angst, depresjon og patologisk bekymring,4 og uforutsigbarheten ved psoriasis har ofte konsekvenser for psykologisk velvære5 og livskvalitet.6 Aleksitymi betyr «uten ord for følelser» ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon