Av Peter Wetterberg, overlege, Geriatrisk avdeling, Ullevål sykehus De fleste kliniske retningslinjer for utredning og behandling fokuserer på mild til moderat demens. European Federation of Neurological Societies’ (EFNS) retningslinjer for behandling av demens tar for eksempel ikke spesifikt opp spørsmålet om behandling av alvorlig grad av demens, selv om de drøfter symptomer som er typiske ...

Av Else-Marie Løberg, førsteamanuensis/dr. psychol, psykologspesialist, Forskningsenheten, Divisjon Psykiatri og BUP Fana, Haukeland Universitetssykehus Mennesker med schizofreni bruker mer cannabis enn normalpopulasjonen.1 Våre egne data fra Norge viser at 45 % av en heterogen gruppe med schizofrene pasienter hadde brukt cannabis tidligere.2 Det er funnet en sammenheng mellom bruk av cannabis i ungdomstiden og senere ...

Av Signe K. Dørheim, Konst. overlege, Sandnes DPS poliklinikk Svangerskap og fødsel øker risikoen for psykisk sykdom hos den nybakte mor.1 De siste 15-20 årene har forskningen på og kunnskapen om dette økt betraktelig, noe som har resultert i økt fokus på dette blant kvinnene selv, i helsevesenet og i media. Denne artikkelen vil fokusere ...

Av Kenneth Hugdahl, professor, Institutt for medisinsk og biologisk psykologi, Universitetet i Bergen og Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus, Bergen Schizofreni er en heterogen psykisk lidelse der pasienten kan beskrives ut fra en rekke ulike symptomprofiler. Et av de vanligste intervjuskjemaene ved kartlegging av symptomer, PANSS, innholder opp til 30 ulike symptomer, der noen pasienter skårer ...

Av Rune Johansen, lege, spesialistpraksis i psykiatri/barne- og ungdomspsykiatri, Oslo De siste årene har det skjedd et skifte i forståelsen av sammenhengen mellom følelser og kropp. Begrepet ”sjel” er ikke bare religiøst, men kan også tjene som et bilde i teorier om bevissthet og følelser, og i teorier om hvordan disse er forankret i fysiologi ...

Av Roger Hagen, 1. amanuensis, Ph.D, psykologspesialist, Psykologisk institutt, NTNU De siste årene har kognitiv atferdsterapi i økende grad blitt anvendt på personer med psykotiske symptomer, og det er en stadig økende litteratur omkring temaet. Kognitive modeller ved psykoser har store likhetstrekk med kognitive modeller ved angst og depresjon. Fra et kognitivt perspektiv er det ...

Av Inge Joa, Cand. San. Phd. Kandidat, administrativ koordinator, Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk divisjon I løpet av de siste 15 årene har prinsipper for tidlig intervensjon ved psykose i økende grad blitt tatt i bruk internasjonalt. I de senere år har man også begynt å bruke disse prinsippene ved andre psykiske lidelser, slik som spiseforstyrrelser, bipolare ...

Av Erik Johnsen, konstituert overlege, Sandviken sykehus, Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus Andregenerasjons antipsykotika (SGAs) har siden introduksjonen fra tidlig 1990-tallet og utover blitt anbefalt som førstevalgspreparater til pasienter med schizofreni.1,2 I Norge er for tiden clozapine (Clozapin, Clozapine, Leponex), risperidon (Risperdal, Risperdal Consta, Risperidon), olanzapin, (Zalasta, Zypadhera, Zyprexa, Zyprexa Velotab, Olanzapin), quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot, ...

av Stein Opjordsmoen   Som påpekt av Anders Christensen er en av de største utfordringene i klinisk praksis å overbevise pasientene om nødvendigheten av å følge de anbefalingene som gis for den medikamentelle behandlingen. Å hindre tilbakefall av en psykose er essensielt fordi senere episoder har en tendens til å vare lenger og resultere i ...

Av Ole-Bjørn Tysnes, avdelingsleder, professor, dr.med., Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus Parkinsons sykdom er en vanlig nevrodegenerativ sykdom med årlig insidens på 13/100.000 og prevalens i overkant av 1/1000. De motoriske symptomene bradykinesi, tremor og rigiditet er hovedkjennetegn ved tilstanden, men de siste årene er det godt dokumentert at ikke-motoriske symptomer som fatigue, apati, depresjon, kognitiv ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus