Schizofreni er fremdeles en svært lite forstått psykisk lidelse. I måneder eller år før selve psykosetilstanden bryter ut synes mange å ha til felles en omfattende og vedvarende følelse av uvirkelighet og fremmedfølelse, etterfulgt av en dyptgripende identitetsendring. I boken ønsker jeg å kaste nytt lys over hvordan selve psykosefenomenene kan forstås, og hvordan de ...

Både hjerneslag og psykose er hver for seg kjent for å være blant de alvorligste nevrologiske og psykiatriske sykdommene som kan ramme oss. I følge funn fra det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease er hjerneslag den nest vanligste dødsårsaken, og den tredje vanligste årsaken til uførhet (helsetapsjusterte leveår) på verdensbasis.1 Til sammenligning er psykiske ...

En rekke studier de siste årene har vist endret immunaktivitet hos pasienter i ulike psykiatriske diagnosegrupper sammenlignet med friske kontroller.1 I de fleste studiene er immunaktivitet målt som nivå av cytokiner i blod. Cytokiner er blant annet budbringere mellom immunceller. Vi vet nå at enkelte av cytokinene binder reseptorer også på nerveceller, samt at de ...

Et av primærsymptomene ved psykose er svekket innsikt. Sykdomsinnsikt ved psykose innebærer både at personen gjenkjenner at han/hun lider av en psykisk sykdom og kan gjenkjenne psykoseerfaringene som patologisk.1 Sykdomsinnsikt er relevant for behandling av pasienter med psykoselidelser på grunn av dens betydning for både behandlings- og sykdomsforløp. Redusert sykdomsinnsikt har vist seg å ha ...

Mange personer med psykoselidelser som schizofreni eller bipolar lidelse opplever vanskeligheter med sosial kognisjon, det vil si å tolke følelser, intensjoner og tanker hos andre mennesker. Sosialkognitive vansker har konsekvenser for hvor godt personen fungerer i hverdagen, som for eksempel å opprettholde meningsfulle sosiale relasjoner og å arbeide. Funn fra meta-analyser tyder på at de ...

Psykoselidelser som schizofreni debuterer ofte i tidlig voksen alder.1 Kliniske utfallsmål ved psykoselidelser har tradisjonelt fokusert på reduksjon av psykotiske symptomer samt bedring i funksjonsnivå. I følge den mest brukte definisjonen av symptomatisk remisjon innebærer dette fravær av betydelige positive, negative og katatone symptomer,2 mens klinisk recovery innebærer symptomatisk remisjon og adekvat arbeidsmessig og sosial ...

Psykoselidelser er en gruppe alvorlige mentale lidelser som rammer omtrent 3 prosent av befolkningen globalt. Til tross for kunnskapen om at både arvelige faktorer og miljøbelastninger bidrar til sykdommen, kjenner vi fortsatt ikke mekanismene som fører til at enkelte individer utvikler en psykotisk lidelse. Både genetisk og psykologisk forskning på psykoser baserer seg i stor ...

Av Erik Johnsen, konstituert overlege, Sandviken sykehus, Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssjukehus Andregenerasjons antipsykotika (SGAs) har siden introduksjonen fra tidlig 1990-tallet og utover blitt anbefalt som førstevalgspreparater til pasienter med schizofreni.1,2 I Norge er for tiden clozapine (Clozapin, Clozapine, Leponex), risperidon (Risperdal, Risperdal Consta, Risperidon), olanzapin, (Zalasta, Zypadhera, Zyprexa, Zyprexa Velotab, Olanzapin), quetiapin (Seroquel, Seroquel Depot, ...

Av Dr. Olav Nielssen, St. Vincents Hospital, Sydney Av Dr. Matthew Store, Prince of Wales Hospital, Sydney Farlighet og psykisk sykdom er et vanskelig tema, fordi bildet av psykisk syke som farlige og uforutsigelige forsterker den stigmatiseringen personer med alvorlige psykiske lidelser opplever. Et overveldende flertall av mennesker med psykiske sykdommer vil aldri bli voldelige, ...

Av Roger Hagen, 1. amanuensis, Ph.D, psykologspesialist, Psykologisk institutt, NTNU De siste årene har kognitiv atferdsterapi i økende grad blitt anvendt på personer med psykotiske symptomer, og det er en stadig økende litteratur omkring temaet. Kognitive modeller ved psykoser har store likhetstrekk med kognitive modeller ved angst og depresjon. Fra et kognitivt perspektiv er det ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver