SAMMENDRAG Schizofreni er en kronisk eller residiverende psykose. Genetiske faktorer kan forklare opp mot 80 % av etiologien. Med en polygen arvemodell omfatter genetikken en kombinasjon av vanlige og sjeldne risikovarianter. Tatt det i betraktning, er det vanskelig å se for seg genetikk alene som diagnostisk verktøy i fremtiden.  Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse ...

Schizofreni er fremdeles en svært lite forstått psykisk lidelse. I måneder eller år før selve psykosetilstanden bryter ut synes mange å ha til felles en omfattende og vedvarende følelse av uvirkelighet og fremmedfølelse, etterfulgt av en dyptgripende identitetsendring. I boken ønsker jeg å kaste nytt lys over hvordan selve psykosefenomenene kan forstås, og hvordan de ...

Begrepet negative symptomer brukes om symptomer som innebærer en reduksjon av normale mentale funksjoner, som manglende evne til å føle glede og lyst (anhedoni), manglende motivasjon (apati), mangel på målrettede handlinger (avolisjon), sosial tilbaketrekning og affektavflating. Negative symptomer ved schizofreni er knyttet til dårligere psykososial fungering, og behandling med psykofarmaka har så langt vist begrenset ...

De siste årene har intensiv forskning generert mye ny kunnskap om schizofreni, men resultatene peker mot at patofysiologien ved schizofreni er svært kompleks. Hjernen består av grå substans og hvit substans. Grå substans utgjøres av nevronenes cellelegemer og utløpere. Hvit substans består hovedsakelig av myelin, og lipider som for eksempel kolesterol utgjør 70-85 % av ...

Schizofreni er en psykisk lidelse med alvorlige og langvarige konsekvenser både for pasientene, deres pårørende og for samfunnet forøvrig. Sykdomsutbruddet finner som regel sted sent i tenårene eller tidlig i 20-årene, og er ofte preget av nedsatt sosial fungering, gjentatte sykehusinnleggelser, behov for langvarig støtte og store vansker i arbeidslivet.1-4 En vanlig oppfatning er at ...

Eksekutiv funksjonssvikt er vansker med å sette i gang og utføre sammensatte handlinger. Vanskene omfatter redusert evne til resonnering og problemløsning, konsentrasjon og fleksibilitet samt planlegging og gjennomføring av ønsket atferd.1,2  Velfungerende eksekutivfunksjoner (reguleringsfunksjoner) er avhengig av at de fremre hjerneområdene med tilhørende subkortikale strukturer er intakte. Skader i disse områdene kan gi betydelige endringer ...

Du er i stand til å lese disse ordene fordi hjernen din har et «visuelt ordformingsområde» som mest sannsynlig ligger i den venstre hjernehalvdel din,1 sammen med områder for taleproduksjon og -forståelse. Hvis du leser denne teksten på en datamaskin, bruker du mest sannsynlig høyre hånd til å styre datamusen (som styres fra venstre hjernehalvdel). ...

Kognitiv funksjon og arbeid ved schizofreni

Psykiatri / Neurologi | June Ullevoldsæter Lystad | 18. Nov 2016 kl. 10:10 |

Et meningsfylt innhold i hverdagen er like viktig for personer med en psykoselidelse som for andre. Arbeidslivsdeltakelse er en sentral verdi i samfunnet og er med på å fremme tilhørighet og selvstendighet. Utover det å sikre et økonomisk grunnlag, er arbeid også en viktig identitetsmarkør1 og forbundet med  bedre oppfølging av behandlingstiltak, færre innleggelser og ...

av Stein Opjordsmoen   Som påpekt av Anders Christensen er en av de største utfordringene i klinisk praksis å overbevise pasientene om nødvendigheten av å følge de anbefalingene som gis for den medikamentelle behandlingen. Å hindre tilbakefall av en psykose er essensielt fordi senere episoder har en tendens til å vare lenger og resultere i ...

Av John A. Engh, konstituert overlege, Psykiatrisk divisjon, Oslo Universitetssykehus Ullevål Pasienter med funksjonelle psykiske lidelser uten psykotiske symptomer opplever som regel symptomene som sykelige, og de ønsker hjelp til å bli kvitt dem. En slik forståelse og erkjennelse av å være syk betegnes som sykdomsinnsikt. Den psykotiske pasienten har derimot forstyrret kontakt med realitetene ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon