Selv om tittelen kan fremstå triviell – og nærmest som en selvfølgelighet – er det dessverre utbredt at pasienter i revmatologisk praksis kun får behandlet inflammasjonen sin, mens eventuelle persisterende smertekomponenter neglisjeres og anses for å være «residual sykdom». Smerte er det mest fremtredende og dominerende symptomet hos revmatologiske pasienter og den mest vesentlige årsaken ...

Langsiktige endringer i muskel og skjelettsmerter

| Ingunn Pernille Mundal | 8. mai 2017 kl. 1:55 |

Langvarige muskel- og skjelettsmerter er komplekse og avhengig av flere biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Forskningen viser at jo flere smerteområder en har, jo alvorligere er de opplevde fysiske, psykologiske, nevrokognitive, sosiale og funksjonelle konsekvensene, uavhengig av hvor smertene er lokalisert.1-4  Kjente risikofaktorer for langvarige smerter er blant annet kjønn (kvinne), angst og depresjonssymptomer, søvnvansker, ...

Av Tor Ole Klemsdal, seksjonsleder, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggendemedisin, seksjon for preventiv kardiologi, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål    Optimal sekundærprofylakse hos en pasient med koronarsykdom vil måtte innebære livstilsoptimering, medikamentoptimalisering og rask diagnostisering og håndtering av mistenkt residiv eller komplikasjoner. For å få til dette må man sørge for et godt samarbeid ...

Av Karin Torvik, RN, ph.d., forsker, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for helsefag Demenssykdommer øker med økende alder og med den estimerte endringen i befolkningen vil en forvente at antall personer med demens vil øke fra 70.000 i 2009 til ca 160.000 i 2050.1 Studier viser at 80 % av alle ...

Av Harald Breivik, professor emeritus, seniorkonsulent, Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Farmakologisk smertelindring hos eldre personer er en stadig økende utfordring: Befolkningen blir eldre. Smerte er et økende problem med alderen, særlig langvarig, kronisk smerte.1 De eldre har ofte flere ulike helseproblem, de bruker gjerne flere medisiner, ulike medikament som interagerer med hverandre, noen ...

Av Ola Dale, professor dr. med., Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og Anestesi og Akuttavdelingen, St. Olav’s hospital, Trondheim Hensikten med opioidrotasjon er å bedre symptomer hos smertepasienter som allerede står på kronisk opioid-behandling, men som enten har utilstrekkelig smertelindring eller uakseptable bivirkninger.1 Bak dette kliniske tiltaket ligger en formodning om at opioider tross ...

Av Pål Gulbrandsen, professor, seniorforsker, dr.med., Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus En dansk-norsk studie publisert i tidsskriftet Pain viser at helsepersonell kommuniserer dårligere med ryggpasienter dess lenger de har hatt smertene sine. Ved Akershus universitetssykehus har det siden 2006 vært drevet forskning på kommunikasjon mellom leger og pasienter. I forbindelse ...

Av Anne Froholdt, Ph.d. stipendiat, Ortopedisk seksjon, Rikshospitalet; avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin & rehabilitering, Drammen sykehus Kroniske ryggsmerter (CLBP) er en svært vanlig lidelse, og en rekke kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder er undersøkt i den hensikt å bedre smerter og funksjon hos pasienter med CLBP. Fire randomiserte kontrollerte studier er gjennomført for å sammenlikne ...

Pål Klepstad, professor, avdelingssjef, Intensivavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim Hovedprinsippet for medikamentell behandling av kreftsmerter er beskrevet i WHOs smertetrapp. Denne beskriver tre trinn: • Bruk av ikke-opioider som paracetamol eller NSAIDs. • Opioider for mild eller moderat smerte som kodein eller tramadol. • Opioider for moderate eller sterke smerter som morfin, oksykodon hydromorphone, metadon ...

Av Knut Hagen, professor, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Trondheim Kronisk hodepine definert som hodepine minst 15 dager per måned forekommer hos 2,5 % av den voksne befolkning i Norge. Majoriteten av disse har tidligere hatt en episodisk form av enten migrene, spenningshodepine eller en blanding av disse to hodepinetypene. Årsaken til kronifisering av hodepine er ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 30 • mars 2019
9. Årgang
  • Akutt koronarsykdom
  • Diabetes fotsår
  • Type 2-diabetes