Selv om tittelen kan fremstå triviell – og nærmest som en selvfølgelighet – er det dessverre utbredt at pasienter i revmatologisk praksis kun får behandlet inflammasjonen sin, mens eventuelle persisterende smertekomponenter neglisjeres og anses for å være «residual sykdom». Smerte er det mest fremtredende og dominerende symptomet hos revmatologiske pasienter og den mest vesentlige årsaken ...

Langsiktige endringer i muskel og skjelettsmerter

Revmatologi | Ingunn Pernille Mundal | 8. mai 2017 kl. 1:55 |

Langvarige muskel- og skjelettsmerter er komplekse og avhengig av flere biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Forskningen viser at jo flere smerteområder en har, jo alvorligere er de opplevde fysiske, psykologiske, nevrokognitive, sosiale og funksjonelle konsekvensene, uavhengig av hvor smertene er lokalisert.1-4  Kjente risikofaktorer for langvarige smerter er blant annet kjønn (kvinne), angst og depresjonssymptomer, søvnvansker, ...

Av Tor Ole Klemsdal, seksjonsleder, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggendemedisin, seksjon for preventiv kardiologi, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål    Optimal sekundærprofylakse hos en pasient med koronarsykdom vil måtte innebære livstilsoptimering, medikamentoptimalisering og rask diagnostisering og håndtering av mistenkt residiv eller komplikasjoner. For å få til dette må man sørge for et godt samarbeid ...

Av Anne Froholdt, Ph.d. stipendiat, Ortopedisk seksjon, Rikshospitalet; avdelingsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin & rehabilitering, Drammen sykehus Kroniske ryggsmerter (CLBP) er en svært vanlig lidelse, og en rekke kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder er undersøkt i den hensikt å bedre smerter og funksjon hos pasienter med CLBP. Fire randomiserte kontrollerte studier er gjennomført for å sammenlikne ...

Pål Klepstad, professor, avdelingssjef, Intensivavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim Hovedprinsippet for medikamentell behandling av kreftsmerter er beskrevet i WHOs smertetrapp. Denne beskriver tre trinn: • Bruk av ikke-opioider som paracetamol eller NSAIDs. • Opioider for mild eller moderat smerte som kodein eller tramadol. • Opioider for moderate eller sterke smerter som morfin, oksykodon hydromorphone, metadon ...

Av Knut Hagen, professor, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Trondheim Kronisk hodepine definert som hodepine minst 15 dager per måned forekommer hos 2,5 % av den voksne befolkning i Norge. Majoriteten av disse har tidligere hatt en episodisk form av enten migrene, spenningshodepine eller en blanding av disse to hodepinetypene. Årsaken til kronifisering av hodepine er ...

Av Jill Hervik, fysioterapeut, akupunktør, Smerteklinikken, Sykehuset i Vestfold Brystkreft er den mest vanlige typen kreft blant kvinner, med 1.38 millioner nye tilfeller i 2008 i verden.1 I Norge er 23 %  av alle krefttyper blant kvinner brystkreft, og en av elleve kvinner i Norden vil utvikle brystkreft i løpet av livet.2  Brystkreft behandles med ...

Av Jorunn Drageset, postdoc (finansiert av den Norske kreftforening), Høgskolen i Bergen, Omsorgsforskning Vest  Mange eldre mennesker med kreftdiagnose bor på sykehjem, enten etter en sykehusinnleggelse for kreftrelatert behandling, eller som langtidsbeboere. Disse eldre representerer en økende pasientgruppe med komplekse behov som har fått liten oppmerksomhet.1,2,3 Det er behov for studier for å øke vår ...

Av Lars Lien, forskningsleder, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus og Universitet i Oslo Smerte er et vanlig forekommende fenomen hos ungdom. I en omfattende norsk skoleundersøkelse blant 15-åringer ble hodepine minst en gang i uken rapportert av 37 % av jentene og 18 % av guttene.1 Den same studien viste at prevalensen av ...

Av Dagmar Westerling, docent, overlege, Smärtmottagningen, Anestesikliniken, Centralsjukhuset i Kristianstad Langvarig smerte defineres som smerte som har vart i over tre måneder (iasp-pain.org). Langvarig ikke-malign smerte, det vil si smerte som ikke er forårsaket av kreft, forekommer hos barn, ungdommer og voksne. Hos voksne over 18 år angis smerteinsidensen til cirka 19 prosent,1 mens forekomsten ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge