I en pågående studie ved Oslo universitetssykehus (OUS) har det nylig blitt utviklet et digitalt evidensbasert smertemestringsprogram basert hovedsakelig på kognitiv atferdsterapi. Programmet og den pågående studien presenteres i denne artikkelen. Langvarig smerte (smerte som har vart mer enn 3 måneder) kan ha mange forskjellig årsaker og kan komme sekundært til en varig grunnlidelse. Selv ...

Selv om tittelen kan fremstå triviell – og nærmest som en selvfølgelighet – er det dessverre utbredt at pasienter i revmatologisk praksis kun får behandlet inflammasjonen sin, mens eventuelle persisterende smertekomponenter neglisjeres og anses for å være «residual sykdom». Smerte er det mest fremtredende og dominerende symptomet hos revmatologiske pasienter og den mest vesentlige årsaken ...

Langsiktige endringer i muskel og skjelettsmerter

Revmatologi | Ingunn Pernille Mundal | 8. mai 2017 kl. 1:55 |

Langvarige muskel- og skjelettsmerter er komplekse og avhengig av flere biologiske, psykologiske og sosiale forhold. Forskningen viser at jo flere smerteområder en har, jo alvorligere er de opplevde fysiske, psykologiske, nevrokognitive, sosiale og funksjonelle konsekvensene, uavhengig av hvor smertene er lokalisert.1-4  Kjente risikofaktorer for langvarige smerter er blant annet kjønn (kvinne), angst og depresjonssymptomer, søvnvansker, ...

Av Tor Ole Klemsdal, seksjonsleder, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggendemedisin, seksjon for preventiv kardiologi, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål    Optimal sekundærprofylakse hos en pasient med koronarsykdom vil måtte innebære livstilsoptimering, medikamentoptimalisering og rask diagnostisering og håndtering av mistenkt residiv eller komplikasjoner. For å få til dette må man sørge for et godt samarbeid ...

Av Svetlana Skurtveit, professor, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Universitetet i Oslo Tomas Log, stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø Marte Handal, forsker, spesialist i klinisk farmakologi, ph.d., Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo Røyking påvirker smerteopplevelsen på en kompleks måte. Røykere rapporterer om mer kronisk smerte, og de ...

Av Anne Kari Knudsen, lege, stipendiat, European Palliative Care Research Centre (PRC), Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), St. Olavs Hospital, Trondheim  Smerte er et subjektivt, sammensatt og plagsomt symptom som forekommer hos så mange som 50 % av kreftpasientene generelt og hos omkring 70 % av kreftpasientene med langtkommet sykdom.1 Til tross for ...

Av Karin Torvik, RN, ph.d., forsker, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge, Førsteamanuensis, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling for helsefag Demenssykdommer øker med økende alder og med den estimerte endringen i befolkningen vil en forvente at antall personer med demens vil øke fra 70.000 i 2009 til ca 160.000 i 2050.1 Studier viser at 80 % av alle ...

Av Harald Breivik, professor emeritus, seniorkonsulent, Avdeling for smertebehandling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Farmakologisk smertelindring hos eldre personer er en stadig økende utfordring: Befolkningen blir eldre. Smerte er et økende problem med alderen, særlig langvarig, kronisk smerte.1 De eldre har ofte flere ulike helseproblem, de bruker gjerne flere medisiner, ulike medikament som interagerer med hverandre, noen ...

Av Ola Dale, professor dr. med., Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU og Anestesi og Akuttavdelingen, St. Olav’s hospital, Trondheim Hensikten med opioidrotasjon er å bedre symptomer hos smertepasienter som allerede står på kronisk opioid-behandling, men som enten har utilstrekkelig smertelindring eller uakseptable bivirkninger.1 Bak dette kliniske tiltaket ligger en formodning om at opioider tross ...

Av Pål Gulbrandsen, professor, seniorforsker, dr.med., Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Universitetet i Oslo, Akershus universitetssykehus En dansk-norsk studie publisert i tidsskriftet Pain viser at helsepersonell kommuniserer dårligere med ryggpasienter dess lenger de har hatt smertene sine. Ved Akershus universitetssykehus har det siden 2006 vært drevet forskning på kommunikasjon mellom leger og pasienter. I forbindelse ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus