Resultater fra eksperimentelle og epidemiologiske studier indikerer at vitamin D kan hemme utvikling av tarmkreft.2 Nivå av vitamin D-metabolitten kalsidiol (25-OHD) i blod eller serum er et akseptert mål på individuelt nivå av vitamin D,3 men hvilket nivå som er nødvendig for å eventuelt redusere kreftrisiko, er uklart. Hensikten med denne studiene var å undersøke ...

Resultater fra eksperimentelle og epidemiologiske studier indikerer at vitamin D kan hemme utvikling av tarmkreft.2 Nivå av vitamin D-metabolitten kalsidiol (25-OHD) i blod eller serum er et akseptert mål på individuelt nivå av vitamin D,3 men hvilket nivå som er nødvendig for å eventuelt redusere kreftrisiko, er uklart. Hensikten med denne studiene var å undersøke ...

Screening mot tarmkreft reduserer dødeligheten av tarmkreft.1-3 Prinsippet med screening er å undersøke mange friske mennesker for å finne noen få syke – ca. 9 av 10 som deltar på tarmscreening, vil ha negativ screening (ingen funn).4-6 Videre vil de aller fleste som blir screenet, aldri utvikle tarmkreft. Disse personene har derfor få eller ingen ...

Screening mot tarmkreft reduserer dødeligheten av tarmkreft.1-3 Prinsippet med screening er å undersøke mange friske mennesker for å finne noen få syke – ca. 9 av 10 som deltar på tarmscreening, vil ha negativ screening (ingen funn).4-6 Videre vil de aller fleste som blir screenet, aldri utvikle tarmkreft. Disse personene har derfor få eller ingen ...

Mutasjoner i KRAS og BRAF er blant de få molekylære markørene med tilstrekkelig sterke kliniske assosiasjoner til å anbefales for diagnostisk testing i tarmkreft, som markører for henholdsvis dårlig respons på anti-EGFR-behandling og dårlig prognose i metastatisk sykdom. I tre nylig publiserte studier viser vi likevel at det er potensiale for forbedret klinisk tolkning, blant ...

Tarmkreft er en av de ledende årsakene til kreftdød i Norge. Store randomiserte studier viser at screening kan redusere forekomst og/eller dødelighet knyttet til sykdommen, og EU anbefaler screening mot tarmkreft. Det finnes ulike screeningtester som kan benyttes, men det er uklart hvilken test som vil være den mest effektive. For at en screeningtest skal ...

Tarmkreft er en av de ledende årsakene til kreftdød i Norge. Store randomiserte studier viser at screening kan redusere forekomst og/eller dødelighet knyttet til sykdommen, og EU anbefaler screening mot tarmkreft. Det finnes ulike screeningtester som kan benyttes, men det er uklart hvilken test som vil være den mest effektive. For at en screeningtest skal ...

Screening med test for blod i avføringen reduserer dødeligheten ved tykk- og endetarmskreft (heretter tarmkreft).1,2 Det anbefales at testen gjentas hvert annet år på grunn av begrenset sensitivitet til å oppdage forstadier for sykdommen.3,4 Studier har vist at bare 38-48 % av de som er invitert til screening, velger konsekvent å delta på oppfølgende screeningsrunder.5-8 ...

Bruk av udødelige celle-linjer i forskning på tarmkreft

| Kaja C. G. Berg | 21. Nov 2017 kl. 3:37 |

Svært mange forskningsmiljøer bruker cellelinjer til funksjonelle studier. Vi har nylig publisert en studie der vi kartlegger genetiske egenskaper hos 34 cellelinjer som stammer fra pasienter med tykk- og endetarmskreft.1 I denne studien presenterer vi detaljerte data for ulike nivåer av genomvide analyser (DNA, RNA og protein), samt bioinformatisk integrering av datasettene for å tegne ...

Nesten halvparten av alle pasienter med tykk- og endetarmskreft (heretter tarmkreft) utvikler levermetastaser, ofte med multiple lesjoner.1 Selv om ca. 25 % av pasientene behandles med partiell leverreseksjon, er det bare omlag en tredjedel av disse som har langtidseffekt av behandlingen. Lite er kjent om den kliniske betydningen av genetisk heterogenitet blant leverlesjoner hos den ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose