Av Dag Hofsø, lege i spesialisering, postdok, universitetslektor Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Det har vært en kraftig økning i forekomsten av fedme og dens metabolske følgetilstander i Norge og resten av verden de siste tiårene. Sammen med inaktivitet og røyking er de blant de sterkeste risikofaktorene for død.1 Forekomsten ...

Av Guri Grimnes, lege, ph.d., Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Endokrinologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Mangel på det særegne og fascinerende prohormonet vitamin D har de siste 10-15 årene fått mye oppmerksomhet som en mulig årsak til en lang rekke tilstander og sykdommer, deriblant type 2-diabetes. Hensikten med denne artikkelen er ...

Av Kåre Inge Birkeland, avdelingsoverlege, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Et bredt spekter av medikamenter er tilgjengelig for blodsukkersenkende behandling av diabetes type 2. Likevel kan det være behov for nye behandlingsmetoder, særlig fordi risiko for hypoglykemi og vektøkning representerer to viktige begrensninger med ...

Av Marjolein M. Iversen, førsteamanuensis, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger HF; Senter for kunnskapsbasert praksis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen Marie F. Hausken, avdelingssykepleier, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF John Cooper, seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Svein Skeie, divisjonsdirektør, dr.med., Medisinsk ...

Av Sadollah Abedini, overlege, ph.d., Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Type 2-diabetes er en av de hyppigst forekommende sykdommer i verden. Vi har vært vitne til ganske store endringer i epidemiologi, sykdommens karakteristika og ikke minst i utvikling av nye blodsukkersenkende medikamenter de siste årene. Sykdommen har utviklet seg fra å være en såkalt ...

Antti Virkamäki, MD, ph.d., koordinerende forfatter av FCCD 2005-2010, overlege Mehiläinen diabetesklinikk, Helsinki, Finland Juha Saltevo, MD, PhD , m ember of the FCCD Workgroup since 2005 , Head Physician of the D iabetology in the Medicine, department, Central Finland Central Hospital,Jyväskylä .Juha Saltevo, MD, ph.d., medlem av FCCDs arbeidsgruppe fra 2005, overlege diabetes, medisinsk ...

Av Jens P. Berg, professor, dr.med., Avdeling for medisinsk biokjemi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus Det er i Norge ca 135 000 kjente tilfeller av diabetes, mens det kan være nesten like mange som har diabetes uten å vite om det. Type 2-diabetes kan utvikle seg gradvis og uten spesielle symptomer før ...

Av Maria Arlén Lyng, forsker,Forskningsgruppe for gastroenterologi og ernæring, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Overvekt og fedme er et økende helseproblem globalt. Prevalensen av fedme har nærmest doblet seg siden 1980 til 2008. De siste estimatene fra WHO om de europeiske landene viser at mellom 30-70 % er overvektige, mens fedme rammer omkring ...

Av Moira Strand Hutchinson, MD, ph.d., UiT Norges Arktiske Universitet Glykosylert hemoglobin (HbA1c) har lenge vært brukt i oppfølging av pasienter med diabetes, men kan nå også brukes i diagnostisering av diabetes, med unntak av svangerskapsdiabetes. Grensen for diabetes er satt til HbA1c 6,5 %, og positiv test må gjentas ved mangel på symptomer.1 Problemer ...

Av Eirik Årsand, forsker, ph.d., Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø Den teknologiske utviklingen – spesielt innen mobiltelefoni og sensorer, har ført til en stor økning av programvare for mobiltelefon (apper) og andre egenmestringsverktøy som aktivitetssensorer, blodstrykksmålere, pulsmålere, badevekter med datakommunikasjon og andre helsesensorer. Innen diabetes har det vært en økning ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus