Av Ane Wilhelmsen-Langeland, psykolog, ph.d., Institutt for Psykologisk Rådgivning og Bergen Søvnsenter Hva er psykologi? Psykologi defineres ofte som viten om hvorfor mennesker tenker, føler og handler (atferd) slik vi gjør. På hvilken måte har tanker, følelser og atferd innvirkning på diabetesbehandling? Eller – et mer relevant spørsmål er kanskje på hvilken måte har tanker, ...

Av Ingrid S. Følling, doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU Overvekt og type 2-diabetes har utviklet seg til å bli nåtidens store folkehelseproblem.1-3 I Norge har prevalensen av overvekt økt betraktelig de siste tretti årene.3-6 Det samme gjelder for andelen nordmenn med type 2-diabetes og halvparten så mange anslås å være uoppdaget.7 ...

Av Tor Claudi, overlege, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø Spesialisthelsetjenesten i Norge er delt i fire regionale helseforetak, Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Helse Nord omfatter hele Nord-Norge, det geografisk største området, men samtidig området med færrest innbyggere, ca. 500 000 personer. Primærhelsetjenesten i Norge er ikke organisert etter den samme modellen. Norges ...

Av Eirik Søfteland,endokrinolog, stipendiat Haukeland, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus Helt siden rosiglitazon (Avandia) i 2010 ble trukket fra det europeiske markedet grunnet økt risiko for hjertesvikt og kardiovaskulær død, har det vært et stort fokus på kardiovaskulære effekter av enkeltstående diabetesmedikamenter. DPP-4-hemmere, som ble registrert i Norge for seks år siden, representerte et helt nytt ...

Av Thea Anine Strøm Halden, stipendiat, MS (Pharm), Avdeling for transplantasjonsmedisin, Nefrologisk seksjon, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet Nyretransplanterte personer har økt kardiovaskulær risiko på grunn av redusert nyrefunksjon og immundempende behandling. I tillegg har disse personene en økt risiko for å utvikle diabetes etter transplantasjon, såkalt posttransplantasjons-diabetes (PTDM). Av alle nyretransplanterte personer i Norge, utvikler 10-15 ...

Av Trond Jenssen, professor, overlege, dr.med.,Nyreseksjonen, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Risiko for kardiovaskulær sykdom er to-fire ganger høyere hos personer med diabetes enn uten diabetes.1,2 Behandling av blodsukker, blodtrykk og kolesterol senker denne risikoen.3 Lipidprofilen ved diabetes type 2 er spesielt aterogen, med høye triglyserider, lav HDL-kolesterol og små, ...

Av Ingvild Felling Meyer, lege og seniorrådgiver Diabetes, avdeling for minoritetshelse og rehabilitering, Helsedirektoratet I januar 2014 startet Helsedirektoratet arbeidet med å revidere Nasjonal faglig retningslinje for diabetes – forebygging, diagnostikk og behandling (IS-1674). Arbeidet er planlagt ferdig i løpet av neste år. Bakgrunnen for revisjonen er at gjeldende retningslinje fra 2009, trenger å bli ...

Av Gunnar Mouland, fastlege, Legegruppen Arendal Hva er god diabetesbehandling og hvor god er den i dag? Det har vært vanlig å definere diabetesbehandlingen som god når mange av pasientene når behandlingsmålene for blodtrykk, lipider, HbA1c, røyking og vekt. Noen vil også ta med faktorer som pasient-egenkontroll og -tilfredshet, ventetider og tilgjengelighet i definisjonen av ...

Av Hanne Dreisig, tidligere psykoterapeut og psykologisk supervisor, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital   Å få diagnose på en sykdom man skal leve med resten av livet er en veldig stor utfordring og oppgave. Sykdomssymptomer og medisinsk behandling skal integreres i hverdagen. Sykdommen er en ledsager i alle sammenhenger resten av livet. Diabetes er en kronisk ...

Av Hanne Søberg Finbråten, sykepleier, høgskolelektor, stipendiat, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for folkehelsefag, Institutt for sykepleie og psykisk helse   Å leve med diabetes griper i stor grad inn i den enkeltes hverdag og kan være krevende å mestre. I dagens behandling og oppfølging av personer med diabetes er det forventet at den enkelte i ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus