Telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår – et alternativ til dagens praksis?

Marjolein M. Iversen, | Mar 2019 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Marjolein M. Iversen,
professor, ph.d.,
Høgskolen på Vestlandet,
Stavanger universitetssykehus

Svein Skeie
ph.d.,
Stavanger universitetssjukehus

Beate-Christin Hope Kolltveit
ph.d., postdoc,
høgskulen på Vestlandet

John G. Cooper
overlege,
Stavanger universitetssjukehus

Hilde Smith-Strøm
ph.d.,
høgskulen på Vestlandet

Marit Graue
professor, ph.d.,
høgskulen på Vestlandet

Behandlingen av et diabetes fotsår er krevende for den enkelte og for den nærmeste familie, og en utfordring for helsetjenesten. Å få et fotsår er gjerne et uttrykk for et mer komplekst sykdomsbilde og en økt risiko for tidligere død.1  Hensikten med telemedisinsk oppfølging er å teste ut en annen oppfølging som innebærer en forskyvning av tjenester ved at flere pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten for videre behandling og oppfølging.2  Oppfølgingen foregår nærmere hjemmet og medfører mindre reisetid for pasienten. Dette vil samtidig kunne bidra til en økt kompetanse i kommunehelsetjenesten. Imidlertid er det kun en randomisert kontrollert studie (RCT) som har testet om telemedisinsk oppfølging av fotsår er et godt alternativ til vanlig poliklinisk oppfølging, og resultatene fra studien var ikke entydige.3,4 Litteraturen er også beskjeden når det gjelder helsepersonell sine erfaringer med å ta i bruk telemedisin i behandlingen av diabetes fotsår.5 Hva er telemedisinsk oppfølging? Telemedisin kan omfatte forskjellig bruk av teknologi, men i denne studien var smarttelefon og en felles webbasert samhandlingsplattform/sårjournal for spesialist- og kommunehelsetjenesten hovedkomponentene. Teknologien ble brukt asynkront, det vil si at kommunikasjon mellom tjenestenivåene foregikk med bilder og tekst,  ikke i sanntid. Dokumentasjon i sårjournalen gjorde at sykepleier i kommunehelsetjenesten kunne følge sårutvikling, undersøkelser, vurderinger og tiltak på en mer systematisk og oversiktlig måte. Juridiske aspekter og datasikkerhetsaspekter var ivaretatt.4,6,7  Intervensjonen bestod av at pasienten ble fulgt opp i hjemmesykepleien med kontroll hver 6. uke på poliklinikken. I oppfølgingsperioden i hjemmesykepleien, mellom hver konsultasjon på poliklinikken, tok hjemmesykepleien bilder av såret og sendte så dette bildet sammen med skriftlig sårvurdering til fotteamet på poliklinikken minimum en gang per uke. Fotteamet kommuniserte deretter skriftlig tilbake ved hjelp av felles sårjournal. Pasienter som fikk standard behandling gikk til kontroll ca. hver 2. uke på poliklinikken4,6 Klinisk nytteverdi Hvorvidt telemedisinsk oppfølging bidrar til en...