Ti års «real world data» viser stabile verdier med biologisk psoriasisbehandling

Marcus Schmitt-Egenolf | okt 2019 | Dermatologi |

Marcus Schmitt-Egenolf
professor, overlege,
Instutisjonen for folkehelse
og klinisk medisin,
Avdeling for dermatovenerologi,
Umeå universitet

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk systemsykdom med en prevalens på 2-4 %. Pasienter med mild sykdom behandlas topikalt, mens de som har moderat til alvorlig sykdom krever systembehandling. Biologiske legemidler har vært tilgjengelige for psoriasisbehandling i Sverige siden 2004. Biologisk behandling viser god effekt i kliniske studier og observasjonsstudier. De fleste studier som er gjort tidligere har fokusert på kortsiktige resultater av individuelle biologiske legemidler. Mindre er kjent om langsiktige resultater i pasientgrupper der veksling mellom ulike biologiske legemidler ofte forekommer. Observasjonsstudier basert på nasjonale registre utgjør et viktig komplement til kliniske studier. De representerer den virkelige pasientpopulasjonen i klinisk praksis («real world evidence», RWE), og gjør det mulig å studere behandlingseffektene selv over en lengre periode.  PsoReg, det nasjonale registeret for systemisk psoriasisbehandling, startet opp i 2006 og inneholder nå opptil ti års oppfølging av effekten av biologisk behandling. For å bedømme behandlingseffekt registreres det kliniske målet Psoriasis Area and Severity Index (PASI) i PsoReg, og to pasientrapporterte mål for helserelatert livskvalitet – Dermatology Life Quality Index (DLQI), som måler den hudrelaterte livskvaliteten, og EuroQol-5D (EQ-5D), som måler den generelle helserelaterte livskvaliteten. Formål Formålet med studien var å analysere langsiktige forandringer i PASI og livskvalitet hos pasienter med moderat til alvorlig psoriasis etter overgang til biologisk behandling. Studien inntar et pasientperspektiv og fokuserer dermed på hva som skjer i klinisk praksis ved vurderinger som skjer under ulike oppfølgingsintervaller. Metoder Ti års individuelle «real world data» (RWD) ble brukt for å analysere den langsiktige effekten av overgang til biologisk behandling for personer med moderat til alvorlig psoriasis. Studien er en observasjonsstudie av pasienter som er biologisk naive, med minst en registrering i PsoReg før overgang til biologisk behandling, samt minst ett oppfølgingsbesøk. PASI, DLQI og EQ-5D ble analysert ved 3-5 måneder, 6-11 måneder og minst en gang etter ≥1 år,...