Tidlig og tett oppfølging av diabetesrelaterte fotsår

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Marjolein M. Iversen, førsteamanuensis, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Stavanger HF; Senter for kunnskapsbasert praksis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen Marie F. Hausken, avdelingssykepleier, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF John Cooper, seksjonsoverlege, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk divisjon, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Svein Skeie, divisjonsdirektør, dr.med., Medisinsk divisjon, Endokrinologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF Marit Graue, førsteamanuensis, Senter for kunnskapsbasert praksis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Bergen I årene fremover får vi en betydelig økning i antall personer med diabetes både på verdensbasis og i Norge.1 Det er derfor ikke usannsynlig at også omfanget av diabetesrelaterte senkomplikasjoner øker. En epidemiologisk studie av diabetesrelaterte fotsår basert på datamaterialet i HUNT2-studien viste blant annet at fotsår er en viktig markør for overdødelighet2, og at ca. 10% av personer med diabetes rapporterte å ha hatt fotsår.3 Det er også påvist at fotsår er relatert til forringet livskvalitet, sosiale begrensninger og smerter.4 Behandling av sår utgjør en stor kostnad for samfunnet.5 Pasienter som kommer sent til behandling i spesialisthelsetjenesten vil i større grad ha infeksjon og bruker lengre tid før såret er helet.6,7 Diabetesrelaterte fotsår representerer utfordringer for den enkelte og for helsetjenesten. Det er derfor viktig å legge til rette for tidlig og tett klinisk oppfølging av denne pasientgruppen, der kommunehelse­tjenesten og sykehuset samarbeider. Telemedisinsk oppfølging av diabetesfotsår Det har vært en betydelig utvikling innenfor telemedisinske hjelpemidler i helsetjenesten de siste tiår. Mer integrerte diagnostiserings-, behandlings- og pleieforløp på tvers av organisatoriske skillelinjer vil tvinge frem nye måter å utnytte understøttende IKT-løsninger på. I forhold til diabetesrelaterte fotsår har kvalitative studier8,9 vist at bruk av telemedisinsk utstyr muliggjør en like kvalifisert behandling som tradisjonelle konsultasjoner, samtidig som det åpnes for en mer smidig organisering og større pasienttilfredshet. Det finnes noen mindre kvantitative...