Trening av foreldreferdigheter og barn med kombinasjonen ADHD og alvorlige atferdsproblemer

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, nevrologi & geriatri |

Av Gunnar Bjørnebekk, professor II, forsker 1, Atferdssenteret, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo John Kjøbli, forsker 1, Atferdssenteret Terje Ogden, professor II, forskningsdirektør, Atferdssenteret, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo PMTO (Parent Management Training Oregon) er et treningsprogram for foreldrene til  barn med atferdsproblemer. I Norge er programmet implementert i alle landets fylker. Det er et intervensjonsprogram som er utviklet for å trene foreldrene i sentrale foreldreferdigheter som kan forebygge, redusere eller stoppe atferdsvansker hos barn og unge. Familiene får trening i fem sentrale foreldreferdigheter: Positiv involvering, oppmuntring av nye ferdigheter, milde negative konsekvenser (grensesetting), problemløsning og tilsyn/oppfølging. Foreldrene lærer å gi barnet tydelige beskjeder på en vennlig måte og til å oppmuntre barnet når det samarbeider. Hvis foreldrene opplever at tydelighet og oppmuntring ikke fører fram, lærer de å gi forutsigbare og milde konsekvenser når barnet ikke samarbeider. I Norge er PMTO-behandling tidligere utprøvd i familier med og uten minoritetsbakgrunn, som har barn med alvorlige atferdsproblemer.[1],[2] En studie viser lovende resultater også for familier med barn som har diagnosen ADHD. Barn som har både atferdsproblemer og diagnosen ADHD er i høyrisiko for senere i livet å få en antisosial og kriminell løpebane. Det er også økt risiko for at de skal utvikle rusmisbruk, bli utsatt for alvorlige ulykker og havne utenfor arbeidslivet.[3] Allerede tidlig i livet setter barn med ADHD foreldrenes ferdigheter på en hard prøve, med sin impulsivitet og problemene med vedvarende oppmerksomhet. Over tid øker det sannsynligheten for at de svarer med avvisning, stadig sterkere reguleringstiltak, et lavere nivå av positiv involvering eller inkonsistent disiplin.[4] Med alvorlige atferdsproblemer i tillegg, byr disse barna på særlige utfordringer for foreldrene. Foreldretrening som er utformet for å endre atferdsproblemer hos barn, har medført moderate effektstørrelser umiddelbart etter behandlingen (d = 0,42). I inntil ett år etter avsluttet behandling er effektene...