Trivsel og prestasjoner på skolen hos unge utsatt for terrorangrep

Lise Eilin Stene | Aug 2019 | Psykiatri / Neurologi |

Lise Eilin Stene
lege, forsker,
Nasjonalt kunnskapssenter
om vold og traumatisk stress,
NKVTS

Denne artikkelen oppsummerer en studie om skolefungering og helse hos unge utsatt for terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Originalartikkelen er skrevet sammen med Jon Håkon Schulz og Grete Dyb.1  Terrorangrep og skoleskytinger rammer ofte ungdom og unge voksne. I overgangsfasen fra ungdom til voksen kan reaksjoner på slike traumatiske hendelser forstyrre psykososial utvikling og utdanning.  Dette kan gi varige psykiske helseplager og uførhet.2,3 Posttraumatiske stressreaksjoner, fysiske skader, smerter og slitenhet kan virke negativt inn på søvn, konsentrasjon og kognitiv funksjon, samt medføre skolefravær og dårligere fungering.4-7 Skoler og utdanningsinstitusjoner kan spille en viktig rolle i forebygging og avdekking av helseplager og nedsatt fungering hos ungdom. For å styrke oppfølgingen av traumeutsatte ungdommer, trengs kunnskap om hvordan traumatiske hendelser kan påvirke skoleprestasjoner og trivsel. Vi undersøkte prestasjoner og trivsel på skole og studier blant unge som ble utsatt for terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Metode Studien er basert på selvrapporterte data fra to intervjuer utført 4-5 måneder og 14-15 måneder etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011, med til sammen 237 overlevende som gikk på skole eller studerte året etter angrepet. Studiens design, variabler og statistiske analyser er beskrevet i originalartikkel.1 Resultater Median alder var 17 år, 48 % av deltakerne var jenter og 8 % hadde utenlandsk bakgrunn. Fire til fem måneder etter angrepet opplevd 69 % av de overlevende at de presterte dårligere på skole og studier, mens 8 % opplevde at de presterte bedre sammenlignet med før terrorangrepet. Samtidig oppga 30 % at de trivdes dårligere på skolen og 26 % at de trivdes bedre på skolen.  Etter 14-15 måneder opplevde 61 % at de presterte dårligere og 12 % at de presterte bedre sammenlignet med før terrorangrepet. Videre oppga 29 % dårligere trivsel og 21 % bedre trivsel. I tillegg oppga 26 % at de...