Vitamin D-nivå og risiko for tarmkreft – en multinasjonal studie basert på 17 studiekohorter

Trude Eid Robsahm | Feb 2019 | |

Trude Eid Robsahm
forsker,
Kreftregisteret

Steinar Tretli
forsker,
Kreftregisteret

Giske Ursin
direktør, Kreftregisteret, professor,
Institutt for Medisinske Basalfag,
Universitetet i Oslo

Resultater fra eksperimentelle og epidemiologiske studier indikerer at vitamin D kan hemme utvikling av tarmkreft.2 Nivå av vitamin D-metabolitten kalsidiol (25-OHD) i blod eller serum er et akseptert mål på individuelt nivå av vitamin D,3 men hvilket nivå som er nødvendig for å eventuelt redusere kreftrisiko, er uklart. Hensikten med denne studiene var å undersøke sammenhengen mellom serumnivå av 25-OHD og forekomst av tarmkreft, i et stort multinasjonalt materiale på tvers av populasjoner, samt å identifisere optimale nivå av 25-OHD med hensyn til reduksjon i risiko. En stor multinasjonal studie I 2012 initierte en forskergruppe ved National Cancer Institute et multinasjonalt samarbeid for å studere sammenhengen mellom vitamin D og tarmkreft. Datamaterialet inkluderer 5 706 krefttilfeller av tykk- og endetarmskreft og 7 107 kontroller fra 17 prospektive studiekohorter fra henholdsvis Asia (1), Europa (5) og USA (11). Dette materialet representerer de aller fleste studiene som i 2012 var publisert innen dette feltet. Kontrollene er matchet 1:1 med hensyn til kjønn, alder og tidspunkt for serumprøve. For 8 av studiekohortene ble 25-OHD målt ved immunoassay ved Heartland laboratorium, basert på lagrede serumprøver. I de resterende 9 studiekohortene forelå 25-OHD-målinger. Disse ble metode-kalibrert basert på kontrollmålinger ved Heartland laboratorium.4 For å ta hensyn til årstidsvariasjon i 25-OHD-nivå er alle 25-OHD-målinger årstidstandardisert i henhold til etablert prosedyre.4,5 Individuell informasjon om demografi, livsstil (høyde/vekt, røyk, alkoholinntak, fysisk aktivitet og kosthold) og medisinske risikofaktorer (menopause-status, bruk av hormoner og betennelsesdempende medikamenter og familiær tarmkreft) fra tidspunkt for prøvetaking, for både krefttilfeller og kontroller, ble innhentet fra studiekohortene. Alle variabler er harmonisert til et ensartet datasett med en kategori for ukjent der informasjon manglet. Kreftdata er innhentet fra populasjonsbaserte kreftregistre, fra gjennomgang av medisinske journaler og helseforsikringer eller fra selvrapportering. Kreftdata inkluderer kreftdiagnose, diagnosedato, basis for diagnose, anatomisk lokalisasjon og stadium. Utfall er første primære tarmkreftdiagnose...