Vurdering av kostnadseffektivitet av nye legemidler i spesialisthelsetjenesten?

BestPractice | Jul 2016 | Dermatologi |

Av Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør, Avdeling for legemiddeløkonomi, Statens legemiddelverk Kristin Svanqvist, seksjonssjef Avdeling for legemiddeløkonomi, Statens legemiddelverk Et nasjonalt system for vurdering av legemidler og annen ny teknologi i spesialisthelsetjenesten er under implementering.1 Hensikten med systemet er å bidra til bedre og tryggere pasientbehandling. Dette skal skje ved at legemidler som er aktuelle for innføring i spesialisthelsetjenesten blir gjenstand for metodevurdering i samsvar med internasjonalt anerkjente prinsipper. Metodevurdering har vært benyttet i mange år i en rekke land slik som bl.a. i USA, Canada, Australia, Sverige, England og Skottland og har også vært tatt i bruk i Norge. Metodevurderingene skal være et verktøy for å understøtte gode prioriteringer og beslutninger (se figur 1). Pasienter, helsepersonell og samfunnet skal kunne vite at de metoder som benyttes i pasientbehandlingen er sikre og effektive. I det nye systemet vil også annen teknologi som medisinsk utstyr til diagnostikk og behandling og nye prosedyrer inngå. Samlet sett skal nasjonalt system for metodevurdering bidra til rasjonell bruk av ressursene i helsetjenestene. Figur 1: Hovedelementene i nasjonalt system for metodevurdering er metodevarsling, metodevurdering, prioritering og beslutning og implementering gjennom forutsigbare prosesser. Som del av det nye systemet vil en funksjon for metodevarsling bli etablert. Gjennom denne funksjonen skal det sikres systematisk innhenting av informasjon om nye, ventede metoder på et tidlig tidspunkt. Dette skal bidra til at myndigheter og helsetjenester kan legge godt planlagte og strukturerte løp for innføring av nye metoder, slik at pasientene kan få tilgang til disse på et tidlig tidspunkt.  Metodevurderingene på nasjonalt nivå blir utført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Statens legemiddelverk. Et bestillerforum med forankring i de regionale helseforetakene foretar prioriteringer av bestillinger for metodevurderinger på nasjonalt nivå. Bestillinger av metodevurderinger på nasjonalt nivå kan komme fra mange interessenter og aktører som spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet, produsenter og pasientorganisasjoner. Beslutninger om eventuell...